Partene kan avtale åremålsstillinger ved den enkelte virksomhet, jfr. aml. § 14-9 
(4).