I overenskomstområde 10 (helseforetakene), er partene enige om følgende forhandlingssystem:

 • Spekter og aktuell hovedorganisasjon framforhandler overenskomstens del A (de innledende forhandlinger).
   
 • Spekter-Helse og forbundene forhandler om "de sosiale bestemmelser" som skal være felles for alle arbeidstakere i overenskomstområdet (del A1).
   
 • Spekter-Helse og aktuelle forbund/foreninger forhandler om den nasjonale forbundsvise delen av overenskomsten (del A2). I denne perioden gjelder dette:
  - Alle forbund tilsluttet LO
  - Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet tilsluttet Unio
  - Delta og Parat tilsluttet YS
  - Den norske legeforening tilsluttet Akademikerne
   
 • Det forhandles om lokale B-deler for alle forbund/foreninger uten nasjonal forbundsvis del og for forbund/foreninger med nasjonal forbundsvis del der hvor partene sentralt er blitt enige om dette.
 • Spekter og aktuell hovedorganisasjon avslutter overenskomstforhandlingene i de avsluttende forhandlinger.