3.2.1    Prøvetid 

3.2.1.1 Ordinær prøvetid legges mellom kl. 10.00 og 16.00. 

For dager med ett frammøte er den ordinære prøvetiden 5 timer for den enkelte danser. Ved spesielt store og kompliserte oppsetninger, eller når andre forhold nødvendiggjør en utvidelse av prøvetiden, skal den enkelte danser kunne prøve i seks timer på dager med ett frammøte. Det er forutsetningen at teatrets vedkommende og danserens tillitsvalgte skal vise ubetinget gjensidig lojalitet og saklighet ved drøftelsen og vurderingen av behovet for utvidelse av den ordinære prøvetiden. For danser som har forestilling eller kveldsprøve samme dag, skal ordinær prøvetid være kl 11.00 - 15.00 dersom det ikke avtales noe annet lokalt. 

Det skal legges til rette for oppvarming/uttøyning for dansere ved turné og ved forestillingsavvikling. I den utstrekning det er mulig, vil teatrene sørge for at danserne disponerer lokale for oppvarming før prøve og forestilling. Likeledes vil teatret bestrebe seg på å arrangere daglig klasse for tilsatte dansere. 

3.2.1.2

Det skal kunne holdes 7 prøver á 6 timer (langprøver) i løpet av en          produksjons sluttfase også på dager med delt dagsverk. Slike prøver varsles minimum én uke i forveien.

3.2.1.3

Kveldsprøver skal avvikles mellom kl. 19.00 og 22.00. Antallet kveldsprøver begrenses til 20 pr. spilleår for den enkelte danser, med mindre annet avtales lokalt. 

3.2.2

Den enkelte danser kan ikke pålegges å prøve på forskjellige stykker samme dag. På dager med generalprøve eller prémière skal ikke en danser som er med i forestillingen medvirke i annen forestilling. På slike dager skal danseren ikke kunne innkalles til prøve på annen forestilling. Ordinær prøve på den forestilling som senere på dagen skal ha generalprøve eller prémière skal derimot kunne holdes dersom det er behov for det. Danseren har krav på prøvefri dagen etter prémière. 

3.2.3

Det skal gis 4 prøvefrie lørdager i løpet av en normalproduksjon.  Prøver på 
lørdager skal ikke vare lenger enn fire timer og legges mellom kl. 10.00 og 
kl. 15.00.

3.2.4 Varslingsfrister 

Senest en uke før prøvene starter skal det foreligge en produksjonsplan som angir rammene for den daglige prøvetid; dag-, lørdags,- og langprøver, prøvefrie lørdager og solgte/lukkede forestillinger fram til premieren. Kveldsprøver skal varsles 14 dager i forveien, jf aml § 10-3. 

Tjenesteplanen for kommende kalenderuke gjøres kjent senest fredag uken før kl 17.00. Jfr. aml § 10-3 og § 3.1.4.1. 

Endringer i oppsatt tjenesteplan skal kun skje unntaksvis. Det må være inntrådt spesielle omstendigheter som ledelsen ikke visste om da den satte opp tjenesteplanen. 

Endringer i oppsatt tjenesteplan drøftes med tillitsvalgte eller evt. den varatillitsvalgt som er til stede på arbeidsplassen. Beskjed om endringer må gis i et personlig, individuelt varsel. 

Dersom danseren får beskjed om endringer i den daglige tidsramme på et senere tidspunkt enn kl. 16.00 dagen før, vil dette medføre overtidsbetaling for den tiden som strekker seg utover den oppsatte tidsrammen.

3.2.5

Hjemmearbeid/lesetid kompenseres med fritid og/eller lønn, jf § 4.1.6.3.