Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke 
(jfr. for øvrig aml §§ 10-4 og 10-9 ). Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 
8 timer pr. dag.

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under 
aml § 10-4, pkt 4 b) og c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 time pr. uke.