2.1.7.1

Danseren plikter å motta, innstudere og etter beste evne utføre de roller    som teatret bestemmer.

Danseren kan benyttes som statist/korist så lenge dette kommer i tillegg til en på forhånd klart definert rolle, og så lenge dette ikke er til hinder for en forsvarlig utføring av rollen. Danseren kan ikke pålegges å utelukkende medvirke som statist/korist. 

Dersom danseren utelukkende skal medvirke som statist eller korist, skal det i hvert enkelt tilfelle inngås lokal avtale mellom partene. 

Teatret kan ikke kreve at danseren skal utføre roller som medfører nakenscener.

2.1.7.2

Opptak og fremføring av forestilling eller deler av denne gjennom tv, film, eller annen form for produksjon eller distribusjon, kan bare skje med de enkelte danseres samtykke. 

Denne bestemmelsen gjelder dog ikke for fremføring av deler av forestillingen i fjernsyn når fremføringen må ses som et ledd i dekningen av nyhetsstoff. 

Opptak for PR/markedsføring skal reguleres nærmere i egen avtale mellom Spekter og Norske Dansekunstnere. 

Forøvrig plikter danseren i sin engasjementstid og innenfor den regulære arbeidstid å medvirke ved lyd- og billedopptak av teatrets forestillinger til arkivering (dokumentasjon). Opptaksforhold, anvendelse av opptakene m.v. skal reguleres nærmere i egen avtale mellom Spekter og Norske Dansekunstnere.