2.1.7.1 

Skuespilleren plikter å motta, innstudere og etter beste evne utføre de skuespilleroppgaver som teatret bestemmer.

Skuespillerens arbeidsoppgaver skal fremgå av tilsettingskontrakten.                                           
Skuespilleren kan benyttes som statist/korist så lenge dette kommer i tillegg til en på forhånd klart definert rolle, og så lenge dette ikke er til hinder for en forsvarlig utføring av rollen. Skuespilleren kan ikke pålegges å utelukkende medvirke som statist/korist.

Dersom skuespilleren utelukkende skal medvirke som statist eller korist, skal det i hvert enkelt tilfelle inngås lokal avtale mellom partene.

Medvirkning i oppsetning hvor forestillingen ikke baseres på et manuskript,
men blir til f.eks. som resultat av et gruppearbeid, skal være frivillig fra skuespillerens side. 
 
Teatret kan ikke kreve at skuespilleren skal utføre roller som medfører nakenscener. 

Den enkelte skuespiller kan ikke pålegges å prøve på forskjellige stykker samme dag.  

Ved fastsetting av godtgjøring nyttes B-regulativet. 

2.1.7.2

Opptak og fremføring av forestilling eller deler av denne gjennom fjernsyn, film, videogram eller annen form for produksjon eller distribusjon, kan bare skje med den enkelte skuespillers samtykke. 

Denne bestemmelsen gjelder dog ikke for fremføring av deler av forestillingen i fjernsyn når fremføringen må ses som et ledd i dekningen av nyhetsstoff.

Regler for medvirkning i PR- og markedsføringstiltak avtales lokalt. Dersom en av partene krever det skal sentrale organisasjoner konsulteres.Forøvrig plikter skuespilleren i sin engasjementstid og innenfor den regulære arbeidstid å medvirke ved lyd- og billedopptak av teatrets forestillinger til arkivering (dokumentasjon). Opptaksforhold, anvendelse av opptakene m.v. skal reguleres nærmere i egen avtale mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund.