Virksomhetens ledelse skal drøfte med de tillitsvalgte:

  • forhold som vedrører virksomhetens driftsmessige og økonomiske status og utvikling
  • innføring og bruk av ny teknologi og digitalisering
  • forhold som har umiddelbar sammenheng med arbeidsplassen og den daglige drift herunder virksomhetens praksis for innleie av arbeidskraft
  • tiltak i virksomheten knyttet til klima, natur og miljø for å fremme en bærekraftig utvikling
  • de alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten
  • tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Årsoppgjøret skal forelegges de tillitsvalgte straks det er fastsatt. Det samme gjelder virksomhetens miljøregnskap der dette foreligger. 

Drøftelser skal holdes regelmessig og så tidlig som mulig, og for øvrig når de tillitsvalgte ber om det. Det skal foreligge dokumentasjon på at drøftelsene er avholdt. Dersom drøftelsene angår arbeidstakernes alminnelige lønns- og arbeidsforhold ved virksomheten, skal det føres referat.