Tvist om forståelse av denne hovedavtalen, inngått mellom Spekter og Unio, skal søkes løst i forhandlinger mellom de samme organisasjoner.

Tvist om forståelse av en overenskomsts del A forhandlet mellom Spekter og Unio, skal søkes løst i forhandlinger mellom de samme organisasjoner. Det samme gjelder andre tariffavtaler inngått mellom disse organisasjoner.

Tvist om forståelse av overenskomsten for øvrig eller andre tariffavtaler, eller om krav som bygger på slike avtaler, skal søkes løst i forhandlinger mellom de parter som har inngått avtalen. Fra forhandlingene skal det settes opp protokoll. Dersom avtalen er inngått med en gruppe som nevnt i § 5 tredje ledd, føres forhandlingene med gruppen.

Dersom det ikke oppnås enighet mellom avtalepartene i forhandlinger som nevnt i tredje ledd, kan hver av partene bringe tvisten inn for Spekter og Unio eller forbund som har søksmålskompetanse etter § 14.

Det er ikke adgang for organisasjonene eller deres underorganisasjoner til å tre i direkte kontakt med den annen organisasjons medlemmer uten i forståelse med denne.

Forhandlingsmøte skal, dersom partene ikke blir enige om noe annet, avholdes innen 8 dager etter at krav om det er fremsatt.