Når et forbund eller en forening tilsluttet Unio har minst 800 medlemmer i Spekter-sektoren, og i tillegg har minst 3 medlemmer i en virksomhet, kan det kreves opptatt forhandlinger om overenskomst del B.

Når andre forbund eller foreninger tilsluttet Unio har mer enn 20 medlemmer i en virksomhet, kan det kreves opptatt forhandlinger om overenskomst del B.

Når to eller flere forbund eller foreninger tilsluttet Unio som ikke har selvstendig forhandlingsrett etter første eller annet ledd har opprettet en felles forhandlingsgruppe, kan det kreves opptatt forhandlinger om felles overenskomst del B. Forhandlingsrett etter denne bestemmelsen er betinget av at gruppen kan treffe beslutninger på vegne av alle de deltakende forbund.

Bestemmelsen i tredje ledd er ikke til hinder for at forbund som ikke har forhandlingsrett etter første eller annet ledd etablerer felles forhandlingsgruppe med forbund som nevnt i annet ledd.

Hvor det bare er et enkelt forbund tilsluttet Unio som ikke har forhandlingsrett etter første eller annet ledd, vil Spekter akseptere at enkeltstående forbund som har minst 5 medlemmer i foretaket utøver forhandlingsretten alene.

Antallet forhandlingsberettigede forbund under Unio skal ikke overstige 5 i hver virksomhet.