Denne avtale gjelder fra 1. januar 2022 – 31. desember 2025. Dersom avtalen før dette tidspunkt ikke sies opp med 6-seks måneders varsel, gjelder den videre 2 år av gangen med samme oppsigelsestid.