Bestemmelsene om fredsplikt i overenskomstperioden innskrenker ikke Spekters og Akademikernes rett til å iverksette arbeidsstans til støtte for annen lovlig konflikt i Spekter-området.  Før slik konflikt varsles skal det være ført forhandlinger mellom Spekter og Akademikerne om utvidelse av hovedkonflikten.  Forhandling skal holdes innen 4 dager etter at det er reist krav om det.

Varsel om arbeidsstans skal gis som bestemt i § 9. Ved sympatistreik i virksomheter tilsluttet Spekter til støtte for ansatte i virksomheter som ikke er tilsluttet Spekter, er varslingsfristen 3 uker.

Hvis Akademikerne erklærer sympatistreik blant ansatte hos Spekters medlemmer på grunn av lovlig konflikt i virksomheter som ikke er medlem av Spekter, skal Akademikerne samtidig erklære sympatistreik ved tilsvarende uorganiserte virksomheter (hvis slike finnes).  Antallet ansatte som medtas i sympatistreiken i virksomheter utenfor Spekter skal motsvare det omtrentlige antall ansatte i virksomheter i Spekter.  Partene kan bli enige om unntak fra denne regelen.  Akademikerne kan unnta stat, kommuner, kooperasjoner og arbeiderforetak. 

Den adgang Akademikerne har til å erklære sympatistreik ved virksomheter tilsluttet Spekter til støtte for ansatte i virksomheter utenfor Spekter, er avhengig av at kravene ikke går ut over det som følger av de overenskomster som gjelder i de aktuelle virksomheter i Spekter.