Spekters lærlingeundersøkelser viser at antallet lærlinger hos medlemmene øker år for år.  

Kvam understreket at arbeidet med lærlinger er et viktig og kontinuerlig arbeid, og berømmet de som var tilstede for deres innsats. I 2018 var det nærmere 30 000 elever som søkte læreplass, og vel 74 prosent av disse fikk det. Aldri har så mange elever i Norge fått lærekontrakt (se tall fra udir)

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Olav Kvam trakk også fram Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Den har som mål at alle kvalifiserte søkere skal tilbys læreplass.

For at vi skal nå målene, er det ledere, ansatte og tillitsvalgte i hver enkelt virksomhet som må ta stilling til følgende: Kan vi inn flere lærlinger? Kan vi bli lærebedrift i flere fag? Og samarbeidspartnere, kan de oppfordres til å ta inn lærlinger? Dette ble flittig diskutert på møteplassen.

Erfaringsdeling

Bakgrunnen for at Spekter hvert år inviterer medlemmene til denne møteplassen for lærebedrifter er at virksomheter som har lærlinger skal ha en arena for å dele erfaringer og lære av hverandre. I år fikk vi høre om hvordan Universitetssykehuset i Tromsø, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avinor jobber med lærlinger, og hvilke utfordringer de møter på. Felles for alle er at de er glødende opptatt av å kunne bidra til at ungdom får utvikle seg og får en kompetanse som gjør dem til gode fagarbeidere.

Kåre Walin Huglen, seksjonsleder fra Matforsyningen ved Universitetssykehuset i Tromsø viste hvordan de er opptatt av å utvikle en kultur for læring der lærlingene og ansatte sammen utformer individuelle opplæringsplaner. De faste ansatte er faddere for hver sine lærlinger.

Silje Kjærnli, nyutdannet helsefagarbeider, og Geir Berget, utdanningsleder, fra Lovisenberg Diakonale Sykehus formidlet hvordan deltakelse i yrkeskonkurranser kan bidra til å øke kvaliteten på opplæring og ikke minst fortalte Silje på innlevende måte, hvordan hun som deltaker i yrkeskonkurranser, har utviklet seg som menneske.

Fra Avinor fikk vi høre historien om hvordan de hadde utviklet seg som lærebedrift og om hvilke utfordringer de møter ved at de har avdelinger i hele landet.  Fagansvarlig for IKT servicefaget Bjørn Erik Næss var opptatt av å ha lærlinger innen IKT-området i et samarbeid med leverandører. Fagansvarlig for byggdrifterfaget Erland Korsgård var sammen Watchrin Sanparako som nettopp hadde fått fagbrev i dette faget. De var alle opptatt av at man benytter det handlingsrommet som læreplaner gir når man lager opplæringsplaner.

Styring av opplæringen i virksomheter

Kaja Reegård fra NIFU presenterte hovedfunnene fra en nylig utkommet rapport om dimensjonering av videregående opplæring. Et av de viktige funnene var at dimensjoneringen er søkerstyrt, 90 prosent av søkerne til videregående opplæring, får innfridd sitt første ønske. I de siste årene kan man registrere en dreining mot at ledige læreplasser har en viss betydning. Rapporten kan leses her:

NIFU-rapport 2019:23

Høsten 2020 skal det tas i bruk nye læreplaner i alle fellesfagene i grunnopplæringen og i Vg 1 i fagopplæringen, samt en overordnet del av læreplanverket. Inger Lise Stieng fra Utdanningsdirektoratet avsluttet dagen med å gi et innblikk i prosessen med å utvikle læreplaner og trakk fram de temaene som har størst betydning for opplæringen som skjer i virksomhetene. Læreplaner for Vg2 og for Vg3 skal tas i bruk henholdsvis høsten 2021 og 2022. Overordnet del av læreplanverket finner du her:

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen

Les presentasjonene her:

UNN Læring som fokus - utvikling som kultur (PDF, 1MB)

NIFU Dimensjonering av videregående opplæring - rapport (PDF, 221KB)

Avinor muligheter og utfordringer ved å være lærebedrift (PDF, 1MB)

LDS lærling i sykehus og deltak i mesterskap (PDF, 2MB)

Udir - overordnet del av læreplanverket