Arrangementet omfattet lanseringen av rapporten «Seniorer i sykehussektoren – hvordan beholde seniorer og deres kompetanse». Rapporten er utarbeidet av Fafo på bestilling fra Senter for seniorpolitikk i samarbeid med Spekter, Vestre Viken HF, Sørlandet Sykehus HF, KLP, Norsk sykepleierforbund og Fagforbundet.

Formålet med studien bak rapporten, var å bidra til et oppdatert faktagrunnlag om årsaker til at seniorer velger å avslutte yrkeskarrieren i sykehus, og å løfte frem mulige tiltaksområder som kan bidra til at seniorene velger å jobbe lenger. 

Sammensatte årsaker krever flere ulike tiltak

Rapporten konkluderer med at det er mange og sammensatte årsaker til at en del seniorer velger å avslutte yrkeskarrieren før de må, og at det derfor også kreves flere ulike tiltak om man ønsker å bidra til at flere seniorer skal stå lenger i arbeid.

Rapporten peker på en del tiltak/muligheter for å forlenge karrieren blant seniorene, blant annet bedre arbeidsorganisering, bedre relasjoner til nærmeste leder, og det å bli sett og verdsatt i større grad. Faglig utvikling og kompetanseheving, slik at man føler utvikling og mestring i tråd med hva som kreves for å gjøre en god jobb, herunder det å ta i bruk nye digitale løsninger er også viktig. Det samme er individuell tilrettelegging i forhold til helsetilstand og motivasjon for videre arbeid og for at det ansatte ikke skal søke seg over i et alternativt karriereløp.

I debatten rundt rapporten på seminaret, var Kvam tydelig på at økt grunnbemanning ikke er verken ønskelig eller realistisk.  

- Ettersom vi vet at Norge allerede står overfor store bemanningsutfordringer både i helsesektoren og flere andre områder er det å øke bemanningen ingen reell mulighet, innledet han.

- Derimot kan en mer individuell tilnærming til aktuelle seniortiltak være en vei å gå. Her kan den ansatte og nærmeste leder gjennom en felles analyse blir enige om hva som skal til for at den ansatte til å stå lenger i arbeid. Slik sett skulle jeg gjerne sett at rapporten hadde noen flere eksempler på hvor man har høstet positive erfaringer, og hva som har vært vellykket i ulike virksomheter og sektorer. Den er i stor grad preget av intervjuer med de ansatte og hva de tror vil virke, men jeg savner litt grundigere analyser av tiltakene. Vi i Spekter har også tro på at det finnes løsninger som bidrar på systemnivå gjennom å se på organisering og arbeidsfordeling, videreutvikling av ansattes kompetanse og en nær og god ledelse som ser og motiverer den enkelte ut fra deres egne forutsetninger og motivasjon, oppsummerte han.

Seniorer i sykehus
Fra v.: Olav Kvam i Spekter, Natalia Ebbesen i KLP, Kai Øivind Brenden i NSF, Iren Mari Luther i Fagforbundet og Marianne Ono Njøten i Vestre Viken HF.

Klar sammenheng mellom pensjonsavgang og særaldersgrensene

Kvam etterlyste også mer kunnskap om hvordan man i praksis kan få seniorer til å stå lenger i jobb.

- En ting er hva sykehusene kan gjøre lokalt, en annen ting er incentiver og virkemidler på systemnivå. Når KLP i panelsamtalen sier at seniorene både spør om når de kan gå av med pensjon, og hvor mye de da kan jobbe ved siden av i samme åndedrag, sier dette noe om lyst, evne og kapasitet til å jobbe. Samtidig viser både den ferske rapporten fra Fafo, og årets rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe, at det er sammenhenger mellom særaldersgrensen og når seniorene velger å tre ut av yrket, påpekte Kvam.

- Spekter mener det er viktig å rydde i strukturene slik at de som vil jobbe mer, kan jobbe mer. Her er det behov for en gjennomgang av særaldersgrensene. Dette har Spekter også spilt inn til Helsepersonellkommisjonen, sa Kvam, og legger til at pensjonsavgang både påvirkes av kultur og struktur.

Han understreket at utviklingstiltak og tiltak som bidrar til å ha rett kompetanse til å utføre oppgavene kan bidra til økt motivasjon og trivsel, mens stimuleringstiltak som belønning i form av mer fri og mer lønn kun gir kortvarige effekter. Vi må tenke annerledes om seniorene og den viktige erfaringen og kompetansen de tilfører på arbeidsplassen sin.