– Fagarbeiderne har en viktig rolle i sykehusene på flere fagområder, og de vil også få en enda viktigere rolle framover. Med utfordringene helsesektoren står foran knyttet til rekruttering, kompetanse og oppgavedeling, trengs det omstilling, noe blant annet Helsepersonellkommisjonen tydelig pekte på i sin rapport. Spekter har derfor, sammen med sykehusene, etablert et forum der de som jobber med rekruttering og utvikling av lærlinger i sykehus kan utveksle erfaringer, lære av hverandre og gi gode råd om hvordan de jobber for å sikre kvalitet i opplæringen og god rekruttering av lærlinger fremover, forteller spesialrådgiver i Spekter, Ingrid Paaske Gulbrandsen.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

– Spekter har som en av partene i arbeidslivet signert på avtalen «Samfunnskontrakt for flere læreplasser». Sammen med Spekters faste møteserie for alle medlemsvirksomhetene «Møteplass lærebedrift», er derfor nettverkssamlingene for de som jobber med lærlinger i sykehus en viktig del av arbeidet for å nå målene som er satt i den nevnte samfunnskontrakten, forklarer hun videre.

Nettverkssamlingen som ble arrangert 16. juni hadde to hovedtema; oppgavedeling og den gode veilederen. Her fikk deltakerne både faglige innlegg og tid til erfaringsdeling og diskusjon på tvers av sykehus.

Samlingene oppleves som sværtnyttige og relevante

– Nettverkssamlingene for arbeid med lærlinger i sykehus hadde sin første samling i 2019, og det har blitt arrangert årlige samlinger siden. Møteplassen skårer svært godt på evalueringene som sendes ut i etterkant, og Spekter får tilbakemeldinger om at samlingene oppleves som svært nyttige og relevante. Det er opprettet en egen programkomité med engasjerte folk fra sykehusene som har ansvar for å utvikle det faglige programmet for samlingene, mens Spekters rolle i hovedsak er å fasilitere disse møteplassene, forteller Paaske Gulbrandsen.