Trond Bergene og Ingrid Paaske Gulbrandsen, begge spesialrådgivere i Spekter, deltok i høringen om forslag til statsbudsjett i Utdannings- og forskningskomiteen. Spekter mener budsjettet inneholder mange positive satsinger, og ga særlig sin støtte til satsingen på å få flere til å fullføre videregående opplæring.

– For individet er fullført videregående opplæring nøkkelen til arbeid og til å hindre utenforskap. For arbeidslivet er det viktig å kunne dekke kompetansebehovene i en lang rekke sektorer. Dette gjøres med å ha tilgang til folk med rett kompetanse. Spekter stiller seg bak videreføringen av satsingen under Utdanningsløftet 2020 og implementeringen av Fullføringsreformen. Spekter støtter spesifikt tiltakene som gir en rett til fullføring og til å ta et fagbrev nummer to, samt satsingen «Fagbrev på jobb», sa Trond Bergene. 

Ungdomsgarantien er et riktig grep

Spekter er positive til satsingen på Ungdomsgarantien.

– Det er svært positivt at satsingen på de unge får en mer helhetlig innretning som, i tillegg til utdanning og arbeidsliv, også innebærer en satsing på helse og oppfølging fra NAV gjennom Ungdomsgarantien, sa Bergene.

Positiv styrking av fagskolene

Spekter er også opptatt av at høyere yrkesfaglig utdanning styrkes, og støtter regjeringens forslag om å trappe opp antall studieplasser i fagskolene.

– Samtidig er det viktig at kvaliteten opprettholdes og utvikles, og at det ikke bare blir en satsing for flere studieplasser. En styrket fagskolesektor gir økt status og vil både kunne bidra til økt rekruttering til fag- og yrkesopplæringen og en synliggjøring av karrieremuligheter for de som har fagbrev, poengterte Bergene.

Samtidig etterlyste han en bedre finansieringsmodell for fagskolene og han poengterte at opptrappingen av antall studieplasser i fagskolene bør skje i samråd med arbeidslivet, slik at studieplassene kommer der behovene er størst.

Her kan du lese Spekters skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen (PDF, 175KB).

Her kan du se video av Spekters innspill under høringen: