Fagskolene utgjør et viktig tilbud for videre utdanning og spesialisering for de med fag- og yrkesopplæring. Utdanningen bygger på videregående opplæring, men skiller seg fra utdanning ved høyskoler og universiteter ved at den er mer praktisk rettet og utviklet i et tett samarbeid med arbeidslivet.

Spekter har det siste året gjennomført flere studier som viser at utdanningssystemet bør bli mer fleksibelt med tanke på å opprette relevante og etterspurte studietilbud som vil dekke Spekter-medlemmenes kompetansebehov.

 – Våre medlemmer driver kontinuerlig omstilling, og to av tre ledere hos Spekter-medlemmene sier i en Opinionsundersøkelse at mangel på kompetanse hindrer økt produktivitet hos dem. Derfor er det viktig at alle som tilbyr utdanning, også fagskolene, utvikler gode og relevante tilbud som virksomhetene faktisk har behov for, sier Bratten.

Kompetansebehovsutvalget, hvor Spekter er representert, la 14. juni frem sin temarapport «Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring». Rapporten gir et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning videre i årene som kommer. Utvalget konkluderer blant annet med at det er viktig å holde fast på særtrekket til høyere yrkesfaglig utdanning, som at den må være praktisk rettet og tett koblet opp mot arbeidslivets behov.

Fagskolesektoren har opplevd sterk vekst i antall studenter de siste årene, og utvalget konkluderer også med at videre vekst bør komme innenfor de områdene der etterspørselen i arbeidslivet er størst, og der studentene lettest får relevant jobb etter studiene. Dette er blant annet tilfelle for de tekniske fagskolene og fagskolene innen helse- og sosialfag.

– Fremover må vi alle lære hele livet, vi må forvente å stå lengre i arbeid og virksomhetene må hele tiden omstille seg. Da er det viktig at også fagarbeiderne får gode muligheter for videre spesialisering og til å ta etter- og videreutdanning som er relevant for virksomhetene. Dette trenger vi mer av, sier Anne-Kari Bratten.

Les temarapporten her