1. Bakgrunn

Utdanningsdirektoratet mottok en søknad om å endre opplæringsmodell i gartnerfaget fra et treårig yrkeskompetanseløp til en 2+2 modell, det vil si, to år i skole og to år i bedrift. Gartnernæringen representert ved Norsk Gartnerforbund og Faglig råd for Naturbruk, står samlet bak søknaden om å endre opplæringsmodell for gartnerfaget. Søknaden er delvis motivert på bakgrunn av et forsøk med en lærlingeordning i gartnerfaget. Høsten 2014 ble det startet et forsøk etter opplæringsloven § 1-4 og privatskoleloven §2-5 innen  gartnerfaget. I forsøket har det vært med fire fylkeskommuner og en privatskole. Forsøket ble satt iverk på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Forsøket er evaluert underveis av Østlandsforskning. Rapporten viser at elevene underveis i forsøket har fått mer praktisk kompetanse enn elevene som kommer fra dagens Vg3 tilbud i skole. Gartneryrket er variert og det er til dels store ulikheter mellom aktørene i næringen. Ved at lærlingene får anledning til å være 2 år ute i bedrift får de god anledning til å fordype seg i det de er mest interessert i. Informantene i fylkene informerer om at utdanningen treffer bedre de krav elevene møter etter at de er ferdige med fagbrevet som 19-20 åringer. Lærebedriftene mener at det utdannes bedre kandidater gjennom en lærlingeordningen enn gjennom en treårig skolegang. Lærlingene som har tatt fagbrev  gjennom forsøket er positive til ordningen.

2. Lærefagets innhold og behovet for rekruttering

Gartneropplæringen handler om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere produksjon av mat, blomster, planteskoleprodukter samt varer og tjenester innen gartnernæringen. Det dreier seg om oppgaver knyttet til produksjon og skjøtsel i veksthus, på friland, i hagesenter, planteskole og park og anlegg.  

Potensielle lærebedrifter kan være veksthus, frilandsprodusenter, planteskoler, hagesentra, blomsterbutikker, skjøtsel- og hagedesignfirmaer, kommuner og offentlige virksomheter.

3. Forslag til opplæringsmodell

Forslag til opplæringsmodell er illustrert under:

Gartnerfaget      
Vg1 Vg2 Vg3/Opplæring i bedrift Fører til
Naturbruk Landbruk- og gartnernæring Gartnernæring Fagbrev som gartner

Modell 1. 2+2-modell i gartnerfaget

Mener du at opplæringsmodell for gartnerfaget bør endres fra et treårig yrkeskompetanseløp til en 2+2 modell som innebærer 2 år i skole og 2 års læretid i bedrift? Ja

Ingen kommentar fra instansen