Utover omstillinger som følge av at vi skal begrense utslipp som skaper klimaendringene, vil klimaendringene i seg selv representere en utfordring for samfunnet. Menneskeskapte klimaendringer og tiltak for utslippsreduksjon og klimatilpasning, vil påvirke vårt samfunn og arbeidsliv stadig mer.

Spekters medlemsvirksomheter går i front i den grønne omstillingen av Norge. For Spekter er det derfor avgjørende at medlemmene har egnede rammebetingelser for sitt omstillingsarbeid.

Spekter mener klimapolitikken bør baseres på god kunnskap om hvilke tiltak som fungerer, og ikke minst hvilke tiltak som i ytterste konsekvens virker kontraproduktivt. I dette ligger også vurderingen av hvor mye markedet kan løse alene og hvor mye politiske løsninger skal styre. 

Overgangen til en mer bærekraftig utvikling vil kunne medføre at myndighetene må gripe inn med tiltak som kan redusere ledernes og dermed virksomhetenes handlingsrom. Evnen til grønn omstilling utfordres dersom myndighetene vedtar virkemidler som er upresise, eller som bidrar til å redusere handlingsrommet som virksomhetene trenger for å møte klimautfordringene.

For å forebygge dette er det viktig at den grønne omstillingen videreføres og trappes opp. Spekter mener at allerede vedtatte virkemidler ikke må svekkes, men heller forsterkes for å sikre at virksomhetene har forutsigbare rammevilkår for omstillingsarbeidet.  Skatte- og avgiftspolitikkens bidrag til det grønne skiftet er ett sentralt område å følge opp.

Omstillingsbehovet påvirker alle samfunnssektorer i større eller mindre grad. Alle sektorer må bidra til kraftig reduserte utslipp, og må i tillegg tilpasse seg et klima med høyere temperaturer og mer ekstremt vær. Mulighetene for næringsliv, særlig innen fornybar energi og elektrifisering og innen ressurs- og energieffektivitet er sterkt økende, mens mulighetene innen fossil energi reduseres. For å tilpasse seg dette, er det behov for endrede prioriteringer innen utdanningssektoren, FoU, investeringer, samfunns- og arealplanlegging, skatte- og avgiftssystemet, offentlige reguleringer og virkemiddelordninger. Virkemiddelapparatet bidrar til å møte de store behovene for omstilling vi står overfor i norsk økonomi og næringsstruktur, blant annet gjennom finansiering, infrastruktur og kompetanse. Spekter organiserer mange av disse virksomhetene. Det er viktig at virkemiddelapparatet får rammebetingelser som underbygger den sentrale rollen de har i den grønne omstillingen.

Tiltak for utslippskutt og klimatilpasning medfører omstilling til ny teknologi og driftsrutiner i mange virksomheter. Omstillingen innebærer også muligheter i form av blant annet reduserte driftskostnader og økt konkurransekraft i markedet, og i arbeidet med å tiltrekke seg kompetanse. Samtidig kan det bli krevende å sikre finansiering av nødvendige investeringer, og å integrere virksomhetenes egne klimatiltak med de øvrige omstillings- og utviklingsaktivitetene. 

Spekter mener at bærekraftige løsninger må tilstrebes både i innkjøp av varer og tjenester, samt i tjenesteproduksjonen.

Spekter vil ha økt samvirke mellom ny teknologi, digitalisering og utslippsreduserende tiltak. Det trengs en raskere implementering, og derfor også økt innsats for rådgivning og innovasjon innen disse områdene.

Stortinget har vedtatt lovreguleringer og ambisiøse mål for overgang til nullutslippsløsninger og fornybar energi. Flere av Spekters medlemmer har allerede redusert utslippene fra sin virksomhet betydelig. De har mål som fortsatt gjør dem til spydspisser i dette arbeidet, knyttet til Parisavtalen og de tilhørende utslippsmålene mot år 2030. Spekter vil arbeide for at ledernes handlingsrom økes i møte med klimautfordringene, slik at de som er nærmest problemene gis mer ansvar og at silotenkningen må vike til fordel for en mer helhetlig tilnærming basert på kostnadseffektivitet. Generelt bør støtteordningene både til utvikling og implementering av nullutslippsløsninger, fornybar energi og infrastruktur for dette utvides, og finansieringen økes. Avgiftene må justeres opp på klimaskadelige utslipp og ned for klimavennlige løsninger, slik at den relative lønnsomheten for sistnevnte styrkes.

Der det settes mål i tildelings- og oppdragsbrev, må det følge med finansiering og fullmakter som gjør det mulig å nå klimamålene.

Spekter organiserer viktige infrastrukturaktører, både på byggherre- og utførersiden. Disse er viktige i utbygging og tilpasning av både ny, og eksisterende infrastruktur til et lavutslippssamfunn hvor man samtidig har økt risiko for klimarelaterte skader. Spekter vil ha økt innsats for klimatilpasning både i strategiske overordnede planprosesser og i de konkrete planer og prosesser.

Omstillingen til et lavutslippssamfunn innebærer økt fornybar kraftproduksjon og økt strømforbruk. Samtidig vil den elektriske energien brukes på nye og smartere måter. Spekter mener at innsatsen for utbygging av kraftnett og digital infrastruktur for økt og mer distribuert produksjon av fornybar energi må økes, parallelt med en omfattende innføring av elektriske kjøretøy, ladeinfrastruktur og smarte bygg. På andre områder finnes allerede klimavennlig teknologi, og utslippskutt er allerede gjennomført. Disse må forsvares og opprettholdes. Eksempelvis holder godstrafikk på bane om lag 900 vogntog om dagen borte fra veiene. I tillegg til økt trafikksikkerhet og redusert lokal luftforurensing, gir dette en klimaeffekt på omtrent 160 000 tonn CO2-ekvivalenter i året i unngåtte utslipp.