Hensikten med dette posisjonsdokumentet er å synliggjøre og underbygge Spekters posisjoner på ulike politikkområder der Spekter skal kunne forplikte medlemmene og ha synspunkter.

De neste tiårene vil trender som globalisering, digitalisering, klimaendringer, redusert petroleumsaktivitet, aldring av befolkningen, sentralisering og økte sosiale forskjeller utfordre velferdsmodellen. Trendene vil treffe ulike sektorer med ulik kraft og karakter. Helse, kultur, samferdsel, infrastruktur og virkemiddelapparatet, som er sektorer hvor Spekters medlemmer er tungt representert, vil alle påvirkes av disse generelle utviklingstrekkene. 

Skal velferdsmodellen bevares for fremtiden må de globale trendene møtes på en måte som sikrer fortsatt høy evne til å produsere gode velferdstjenester og evne og vilje til å finansiere disse. Norge skal ikke bare omstilles til å være mindre oljeavhengig, men også håndtere de varige demografiske endringer med færre i yrkesaktiv alder i forhold til den eldre delen av befolkningen. Styrking av arbeidslinjen er derfor en grunnleggende forutsetning for verdiskaping og velferd.

Det er en ubrytelig sammenheng mellom en sterk privat sektor, som driver frem økonomisk vekst og verdiskaping, og gode velferdstjenester. Norge har gode erfaringer med en sterk privat sektor kombinert med en effektiv og omstillingsorientert offentlig sektor. Perspektivmeldingen anslår et behov for 25 000 nye arbeidsplasser innen privat sektor hvert år. Det må være en balanse i veksten i nye arbeidsplasser mellom privat og offentlig sektor. 

Spekter vil arbeide for at:

  • det skapes et arbeidsliv for alle, preget av læring og kompetanseutvikling slik at virksomhetene er omstillingsdyktige og at den enkelte arbeidstaker kan stå lenger i jobb.
  • det mobiliseres mest mulig arbeidskraft gjennom hensiktsmessige arbeidstidsordninger, inkludering, integrering og effektive utdanningsløp.
  • det skapes flere høyproduktive arbeidsplasser i næringer med lavt eller null klimagassutslipp, og at produktiviteten i hele arbeidslivet økes gjennom automatiserte digitale løsninger.
  • de universelle velferdsordningene skal være av god kvalitet, de skal sikres gjennom samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører og ha et så tydelig brukerfokus at skatteviljen ikke utfordres.
  • den norske samarbeidsmodellen med hovedavtalene som utgangspunkt skal bevares og videreutvikles.