Spekters medlemmer er offentlig eide, private og ideelle virksomheter som bærer et utpreget samfunnsoppdrag, eller som gjennom sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Spekter bidrar til at medlemsvirksomhetene har rammebetingelser som er best mulig tilpasset deres ulike utfordringer.

Spekter skal ha et bredt engasjement for å fremme fellesinteressene og rammebetingelsene til medlemsvirksomhetene på en slik måte at det skaper verdier for både virksomhetene, for samfunnet og velferdsstaten. Spekter vil derfor alltid søke mot en helhetlig tilnærming for å møte de store samfunnsmessige utfordringene.

Spekters primære oppgave er å etablere tariffavtaler, gjennomføre overenskomstrevisjoner og lønnsoppgjør, og å bistå medlemmene i arbeidsgiverrelaterte og interessepolitiske spørsmål. Sammen med NHO, KS og Virke og de fire største arbeidstakerorganisasjonene LO, Unio, YS og Akademikerne deltar Spekter i det særnorske trepartssamarbeidet med Regjeringen. Dette samarbeidet som har lange tradisjoner, er etablert for å utvikle samfunns- og arbeidsliv på en konsensusbasert og forpliktende måte, med vekt på helhetsperspektiv og ansvarlighet.

I trepartssamarbeidet forplikter Spekter medlemmene i inntektspolitikkens mål om ansvarlig lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen, og i regjeringens ulike satsinger og prosjekter, som for eksempel arbeidet for et inkluderende arbeidsliv, kampen mot arbeidslivskriminalitet, arbeidet med å omstille Norge til et lavutslippssamfunn, en digital fremtid, utvikling av bærekraftige pensjonsløsninger og andre forhold som er viktig for omstillingen av Norge.

Spekter skal være en ubyråkratisk og høyt kvalifisert organisasjon som raskt kan agere og bistå medlemmene. Spekter skal skape skreddersydde løsninger, ved at tariffavtaler og arbeidsgiverposisjoner bygges opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og muligheter.

Spekters posisjoner er basert på fakta, dokumentasjon og nytenking. Vi skal ha en tydelig stemme i debatten om en fremtidsrettet arbeidslivspolitikk som bidrar til økonomisk verdiskaping, økt arbeidsdeltakelse, et godt arbeidsmiljø og høy produktivitet.