Ledere i offentlig sektor lever med en forventning om at de skal oppnå konsensus i alle sammenhenger, og det er ikke så lett hvis du er sykehusdirektør og har 25 fagforeninger og flere hundre brukerorganisasjoner å forholde deg til. Det er viktig at man først forsøker å få konsensus, men går ikke det må det være legitimt at lederen tar den best mulige beslutningen, sier Bratten, som mener det må bli mer legitimt for ledere å skjære igjennom og ta beslutninger i offentlig sektor.

Rapportering og administrasjon

Spekter organiserer helseforetakene og har en rekke medlemsvirksomheter innenfor helse og sosial. Bratten opplever at noe av det ledere i helsetjenesten er mest frustrerte over i hverdagen er all tiden som går med til rapportering og administrasjon. 

– De fleste av disse lederne har helsefaglig utdanning, men opplever at de befinner seg for langt unna pasientene og den virksomheten de er satt til å lede.

– Klager de over for lav lønn?

– Det er sjelden de helsefaglige lederne jeg prater med sier at de ikke føler seg verdsatt, men det jeg hører de beklager, er at de har fått flere administrative oppgaver. Blant politikere og andre er det mye snakk om å redusere administrasjonen ved sykehus, men når de administrative stabene på sykehusene reduseres, er gjerne resultatet at det faller mer administrativt arbeid på lederne med helseutdanning. Det er ingen ønsket utvikling, sier Bratten, som er glad for at helseminister Jonas Gahr Støre har satt i gang et arbeid for å få redusert rapporteringssystemene i helsesektoren.

– Dedikerte ledere

– Ledere i helse og sosial er de som i minst grad mener lederjobben er verdt innsatsen. Frykter du at dette kan føre til at det blir vanskelig å holde på ledere i disse sektorene?

– Det er en bekymring, men samtidig er det slik at de fleste av disse lederne har helseutdanning og svært dedikerte til arbeidet i helse og sosial. På arbeidsgiversiden må vi jobbe for at de får mulighet til å bruke utdanningen sin, samt for å styrke ledernes legitimitet. De må ha lov til å skjære igjennom når det er nødvendig. 

– Klager ledere i helse og sosial over at de har for lite ressurser til å gjøre jobben sin?

– Vi hører for vår del lite om dette i vår dialog med våre medlemsvirksomheter, men her er nok opplevelsen ulik på ulike ledernivåer. En direktør vil stå overfor andre utfordringer i hverdagen enn det en avdelingssykepleier på et sykehus gjør.

Intervju med Anne-Kari Bratten i Ukeavisen Ledelse 12. april 2013.