I et innlegg publisert på ballade.no 28. september, svarer nestleder i Creo Christine Thomassen på min pressemelding fra forrige uke om den pågående streiken i flere av kulturinstitusjonene som er medlem av Spekter. Streik er alltid krevende, men det er ekstra krevende at denne streiken hindrer mange av våre kulturmedlemmer i å tilby publikum etterlengtede kulturopplevelser i et gjenåpnet Norge.Etter å ha lest innlegget til Thomassen, sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar.

Hvorfor velger Creo å streike for å få fjernet Norges beste innskuddspensjonsordning, med pensjon fra første krone, lovens maksimale satser og som til og med er tariffestet?

Faktum er at ingen i Norge har en bedre innskuddspensjon enn det disse kulturinstitusjonene har hatt tariffestet siden 2016. Hele 1,5 millioner norske arbeidstakere har innskuddspensjon, og bare 3 prosent av dem har en like god ordning som i kulturvirksomhetene i Spekter. Ingen har bedre. I tillegg til å ha de høyeste sparesatsene som loven tillater, er pensjonsordningen tariffestet og gir pensjon fra første krone. Hvorfor velger Creo og andre LO-forbund å streike for å erstatte denne med en lite utbredt ordning som bare rundt 40.000 ansatte har, og som gir mindre i pensjon til de ansatte for de pengene som brukes på pensjon?

Hvorfor fortsetter Creo å spre usannheter om løftebrudd?

Å beskylde en motpart uriktig for løftebrudd er svært alvorlig. Derfor blir jeg trist av at en så sentral tillitsvalgt som Thomassen fortsetter å spre denne usannheten. Thomassen vet utmerket godt at for disse kulturvirksomhetene var det i 2016 viktig med en pensjonsordning som ga nødvendig forutsigbarhet og trygg økonomi, og som samtidig ga den enkelte ansatte og frilanser mest mulig i pensjon for de pengene som brukes på pensjon. Både i 2016 og i dag er det bare innskuddspensjon som gir dette. Thomassen vet også utmerket godt at eneste årsak til at arbeidsgiverne i 2016 gikk med på at det skulle stå i protokollen at ordningen skulle være midlertidig, var at det da pågikk lovgivningsprosesser knyttet til privat tjenestepensjon.

Det har imidlertid ikke skjedd noen vesentlige endringer i regelverket for tjenestepensjonsordninger, og situasjonen har dermed ikke endret seg. Så sent som i hovedoppgjøret 2018 ble partene enige om å prolongere pensjonsordningen med følgende begrunnelse: Partene er enige om at de forhold som begrunnet midlertidige løsninger i virksomhetene i <teatre, orkestre og opera>, fremdeles ikke er avklart. De midlertidige ordninger for disse virksomhetene, herunder kompensasjonsordningene ved overgang til ny pensjonsløsning, vil derfor prolongeres for overenskomstperioden 2018-20.

I stedet for å fremsette usanne påstander om løftebrudd, hadde det vært mer konstruktivt om Thomassen kunne forklart hva hun mener har skjedd de siste par årene som gjør at denne begrunnelsen som partene var enige om i 2018 eventuelt ikke har gyldighet lenger.

Hvorfor påstår Creo at frilansere kommer like bra ut med hybridpensjon, når det er helt feil?

Thomassen gjentar og gjentar at frilansere vil komme like godt ut med en hybridordning som med dagens innskuddsordning. Loven som regulerer hybridordningen, er krystallklar på at en frilanser mister pensjonsbeholdningen hvis arbeidsforholdet er kortere enn 12 måneder. Det er også presisert av Finansdepartementet i lovforarbeidene at det ikke er i tråd med loven å gi hybridpensjonsrettigheter til ansatte som har mindre enn 12 måneders sammenhengende opptjening hos samme arbeidsgiver. Det er videre grunn til å minne om at lovene også setter grenser for hva en skattefavorisert pensjonsordning kan inneholde, og dersom man innfører en ordning som er i strid med loven, utgjør dette en skatterisiko for arbeidstakeren.

Thomassen underkommuniserer også det faktum at selv om en leverandør skulle tilby en slik ordning som ikke er i henhold til loven, vil tilnærmet ingen frilansere få rett til livsvarig pensjon med en hybridordning. Årsaken er at den opptjente pensjonsbeholdningen må utgjøre minst 53.200 kroner (0,5 G) for å kunne utbetales som hybridpensjon. Frilanseren må derfor i løpet av ansettelsesforholdet ha en inntekt på minst 760.000 kroner, noe de færreste oppnår. I stedet vil frilanserne få med seg en individuell pensjonsavtale som frilanseren må dekke kostnadene til forvaltning for selv, ved at dette trekkes fra avkastningen hvert år. Spekter har fått beregnet at utbetalt pensjon dermed må forventes å bli ca. 10 prosent lavere enn om frilanseren hadde vært i en innskuddsordning. Det er selvsagt ikke aktuelt for arbeidsgiverne at frilanserne skal ha en dårligere ordning enn de fast ansatte.

Hvorfor vil Creo ha en pensjonsordning som gir mindre i pensjon og har store negative omfordelingseffekter?

I sitt innlegg hevder Thomassen at innskuddspensjonsordningen ikke ivaretar likestillingsperspektivet. Mener Thomassen med dette at Stortinget har vedtatt en pensjonslov som ikke ivaretar likestillingsperspektivet og at den klart mest vanlige pensjonsordningen utenfor offentlig sektor er kvinnediskriminerende?

I motsetning til Thomassen, er jeg opptatt av å ha en pensjonsordning som ikke skiller mellom kjønn, eller den enkeltes helse, utdanning, geografisk bosted eller andre sosiokulturelle forskjeller. Det hadde derfor vært opplysende om Thomassen snart kunne svare på hvorfor Creo streiker for å få innført en pensjonsløsning der mye av pensjonssparingen omfordeles fra lavtlønnede til høytlønnede, fra lavt utdannede til høyt utdannede og fra de med dårlig helse til de med god helse. Og hvorfor vil Creo ha en pensjonsløsning hvor en større del av pensjonsinnbetalingene ikke går til pensjon til den ansatte, men blir værende i forsikringsordningen for at forsikringsselskapet ikke skal risikere tap?

Og til slutt: Thomassen hevder at arbeidsgiverne og Spekter har «kastet flere hundre medarbeidere ut i i streik».  Det er en grov ansvarsfraskrivelse. Det er Creo og LO som har bestemt at deres medlemmer skal streike akkurat nå som kulturlivet kunne åpnet opp igjen. Arbeidsgiverne har ikke gjort annet enn å tilby videreføring av dagens ordning med pensjon fra første krone, tariffestet og med lovens maksimalsatser.