Innlegg i Finansavisen 15. november 2018 av Anne-Kari Bratten, Spekter og Idar Kreutzer, Finans Norge

Regjeringen løser statens utgiftproblem blant annet gjennom å øke finansnæringens skattebyrde med 700 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Mens selskapsskatten for resten av næringslivet skal reduseres, skal ikke finansnæringen omfattes av dette. 

Vår fremtidige velferd avhenger av et konkurransedyktig næringsliv. Offentlig sektors evne til å kunne tilby befolkningen nok velferdstjenester av høy kvalitet er basert på at det er høy økonomisk verdiskaping i privat sektor. Derfor er det selvsagt positivt at regjeringen i statsbudsjettet foreslår en selskapsskattereduksjon for å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraft. Det som imidlertid er vanskelig å forstå er at finansnæringen ikke også skal få ta del i denne skattereduksjonen. Norsk finansnæring er svært eksponert for internasjonal konkurranse og har behov for rammebetingelser som sikrer at vi også fremover er internasjonalt konkurransedyktige. 

Det kan være krevende å se de konkrete og kortsiktige økonomiske effektene av det mer langsiktige omstillingsarbeidet som er igangsatt i offentlig sektor. Vi reagerer imidlertid på at en svært konkurranseeksponert næring som finansnæringen skal dekke mye av regningen for den offentlige utgiftsveksten. 

Oppnår regjeringen flertall for sitt forslag, innebærer det at finansnæringen fra neste år har 30 prosent høyere arbeidsgiveravgift og 15 prosent høyere selskapsskatt enn øvrig norsk næringsliv. Fra før er finansnæringen Fastlands-Norges største skatteyter. 

Alle gode krefter må forenes for å skape flest mulig nye, varige og ikke minst lønnsomme arbeidsplasser. Finansnæringen har alltid spilt en viktig rolle for å sikre en sterk privat sektor. Bare på den måten kan Norge fortsatt sikre verdens beste velferdsstat. Finans Norge og Spekter er på hver sin måte konstruktive medspillere i regjeringens arbeid både med å sikre økonomisk vekst og med å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor. Gjennom finansnæringens samarbeid med offentlige myndigheter om digitalisering av viktige prosesser, forventer man å oppnå en effektiviseringsgevinst på minst 13,3 milliarder kroner i løpet av en tiårsperiode. Tilsvarende har Spekter gjennom blant annet trepartssamarbeidet vært pådriver for å finne tiltak som bidra til å få mer ut av samfunnets til enhver tid tilgjengelige ressurser. 

Sammen med våre medlemmer bidrar vi gjerne i nye initiativer fra regjeringen for å få mest og best mulig offentlige tjenester ut av offentlige ressurser. Til gjengjeld har vi en tydelig forventning om at regjeringen ikke skyver statens utgiftsproblem over på næringslivet, i dette tilfellet finansnæringen. Det blir å gjøre opp regning uten vert.