Innlegg i Dagbladet 15. mars 2016  av Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter.

I følge SSB vil antallet som er 67 år og eldre i Norge kunne fordobles fra år 2000 til 2050 og vi kan få seks ganger så mange innbyggere over 90 år. For best å møte en fremtid hvor det blir stadig flere eldre, færre yrkesaktive bak hver pensjonist og lavere oljeinntekter, konkluderer Produktivitetskommisjonen i sin siste rapport med at ressursene i offentlig sektor må brukes mer effektivt. De peker blant annet på at økt bruk av konkurranse i helse- og omsorgssektoren vil være positivt, da det skaper økt bevissthet om kostnadene og mer effektiv bruk av ressursene i offentlig sektor.

En befolkningsundersøkelse Opinionen har utført på oppdrag fra Spekter viser at folk flest er enig med ekspertene i kommisjonen. Hele 80 prosent av innbyggerne i Oslo mener at private i samme eller større grad enn i dag skal levere tjenester til norsk helsevesen i tiden fremover.  Også et klart flertall av befolkningen i landet for øvrig ønsker private supplement i den offentlig finansierte helsetjenesten.

Flere kommuner har imidlertid etter valget i 2015 vedtatt at kommunen selv skal ta over drift av sykehjem som i dag er privat drevet. Dette til tross for at både brukere, pårørende og ansatte er svært fornøyd med kvaliteten, driften og tjenesten. Dette kan fort vise seg å bli et ideologisk feilsteg.

I stedet bør de kommunene som nå planlegger såkalt rekommunalisering av sitt tjenestetilbud, lytte til Produktivitetskommisjonens anbefalinger. Målet må være å bruke alle gode krefter, både private og offentlige, i utviklingen av gode og trygge velferdstjenester. Uansett hvem som eier en virksomhet, skal det leveres høy kvalitet til brukerne. Pengene som bevilges bør anvendes rasjonelt og effektivt, og det er en selvfølge at de private aktørene er seriøse og deltar i det organiserte arbeidslivet. Utfordringene vi står foran er for store til at vi kan la ideologiske kjepphester og myter om private tilbydere prege samfunnsutviklingen. Det er ikke slik vi utvikler fremtidens velferdstilbud.