Tilsvaret nedenfor er publisert i ukeavisen Ny Tid den 28. mars 2014:

I Ny Tid 21. mars kommer SU-leder Andreas Halse nok en gang med påstander som krever oppklaring.

For det første finnes det faktisk betydelig dokumentasjon på årsakene til deltidsarbeid. SSB har beregnet at 90 prosent av deltiden er frivillig. Det er verdt å merke seg at bare tre prosent oppgir at deltiden skyldes belastende arbeid. Dessuten sier to av tre som jobber deltid at de ville ha jobbet mer hvis de fikk tilpasset arbeidstiden bedre til sine individuelle behov.

Sammen med Fagforbundet engasjerte Spekter AFI til å se nærmere på årsakene til deltid. Rapporten foreligger nå og dokumenterer at en hektisk og travel arbeidsdag faktisk gir mindre sannsynlighet for deltid. Rapporten beskriver også at kvinners deltidsvalg i liten grad handler om tid, men at det konstrueres et kulturelt og moralsk mandat for at kvinner jobber mindre. De tror blant annet at de skaper mer ro og harmoni i familien, men det kuriøse er i følge AFI at deres egen partner ikke har samme oppfatning. Menn som har partnere i heltid er faktisk mer fornøyd med fordelingen av oppgavene knyttet til barneoppdragelse/barneomsorg. 

Halse skriver også at arbeidsgivere har styringsrett til å ”trumfe alle forhandlinger”. Dette stemmer ikke. Forhandlinger i norsk arbeidsliv er primært basert på at parter må være enige om et resultat. Når det kommer til arbeidstidplanlegging, som Halse her omtaler, er det derimot arbeidstakerorganisasjonene som etter Arbeidsmiljøloven sitter på vetoretten. Selv om arbeidsgivere har ansvar for både for forsvarlig drift og helse, miljø og sikkerhet, har de ikke endelig beslutningsmyndighet i et av de viktigste tiltakene for å ivareta dette når det gjelder turnusarbeid.

For meg er det også uklart hvem Halse sikter til når han skriver om arbeidsgivere som ensidig ”pålegger arbeidstakere flere helger uten skikkelig kompensasjon”. Jeg tar imidlertid for gitt at det ikke er Spekter, da dette er en praksis som er helt ukjent for oss. Vi har derimot et svært godt samarbeid med blant annet Fagforbundet om helgearbeid. Avtalen innebærer at de ansatte får gradvis høyere helgetillegg dess flere helger de jobber.

Halse mener åpenbart at Spektervirksomheter og arbeidsgivere i offentlig sektor verken har godt arbeidsmiljø, anstendig lønn, medbestemmelse eller skikkelige arbeidsvilkår. Heldigvis er dette en oppfatning få andre deler. Hele ni av ti trives på jobb og gjennom hovedavtalene har vi i Norge medbestemmelsesordninger i verdensklasse. Lønnen kan ikke defineres som spesielt ”uanstendig” når for eksempel offentlig ansatte sykepleiere i snitt tjener mer enn en norsk gjennomsnittslønn, norske arbeidstakere har hatt 60 prosent lønnsvekst de siste 12 årene, mens eurosonen bare har hatt 30 prosent og Tyskland kun 7 prosent.

For øvrig er jeg enig med Halse i kritikken mot regjeringens beslutning om å høyne kontantstøtten og redusere pappapermen. Det er en politikk som svekker arbeidslinjen.