Mange barn har utfordringer med å lære seg å lese, skrive og regne, og blir hengende etter de andre elevene. Dette har ofte store konsekvenser senere i skoleløpet, blant annet med frafall i videregående opplæring. Hittil har tiltak altfor ofte blitt satt inn for sent, blant annet fordi det må fattes vedtak om spesialundervisning.

Virkeligheten er også ofte at den spesialpedagogiske kompetansen er blitt brukt til saksbehandling og til å fatte vedtak, mens hjelpen barna får altfor ofte gis av ufaglærte og assistenter. Det er behov for at den spesialpedagogiske kompetansen blir tilgjengelig direkte for barna, på en mer ubyråkratisk måte.

Tiltakene i stortingsmeldingen omfatter blant annet:

  • Stramme inn regelverk for bruk av assistenter som gir spesialpedagogisk hjelp.
  • Overføring av ressurser fra Statped (det statlige, pedagogiske støttesystemet) til kommunene. Hjelpen skal komme nærmere barna.
  • Forsøk med fleksibel skolestart.
  • Oppfølging av elever med høyt fravær.

Spekter har over lang tid vært opptatt av denne problemstillingen. Det at barn og unge ikke får den kompetansen og hjelpen de trenger fører på sikt til frafall i videregående opplæring, tapt arbeidskraft i arbeidslivet og store kostnader ikke minst for den enkelte.

Vi håper at tidlig innsats nå settes skikkelig på dagsorden. Det skylder vi norsk arbeidsliv og ikke minst den enkelte som skal rustes for arbeidslivet. Vi får håpe at det nå blir lettere å gi hjelp tidlig og på en mer ubyråkratisk måte, avslutter Kvam.

Les regjeringens pressemelding og stortingsmelding her:

Hjelpen skal komme nærmere barna