Følgende innlegg er publisert i Dagens næringsliv 23. april 2014:

Det er uklart hvor professor Kalle Moene i DN 12. april har det fra at sjefer er tyranner, utover henvisninger til Chaplins Modern Times og andre lands bedriftskulturer.

Vi får derfor tolke at han gir råd til andre lands bedrifter når han foreslår mer innflytelse nedenfra og mindre sjefstyranni. Av de karakteristikker norske ledere får i medarbeiderundersøkelser, er heldigvis ”tyrann” sjelden anvendt. Arbeidslivsmeldingen i 2011 sier at de fleste ansatte opplever at de i høy grad kan påvirke egen arbeidshverdag, og viser også til at 9 av 10 trives på jobb i landet vårt.  

Vårt ledelsesideal er fremdeles basert på Thorsruds samarbeidsforsøk, med fokus på medvirkning og medarbeidernes evne og vilje til å finne de beste løsningene. Denne måten å lede på har bidratt til en årlig produktivitetsvekst på 2 prosent i snitt.

Moene kan nedtone sin bekymring om at det er krav om kortsiktige gevinster og kontroll fra eierne som utfordrer vår modell.  Ledere flest forstår at de lykkes best om de gir medarbeidere tillit når oppgaver skal løses. De vet at de fleste klarer å bruke hodet til det beste for bedriften uten at de kontrolleres i ett og alt.  Når norske ledere tyr til mer kontroll og oppfølging enn før, skyldes det i stor grad at de selv i økende grad blir utsatt for tilsyn,  kvalitets-  og forvaltningsrevisjoner der det jaktes på avvik. Da må man gardere seg for feil, og kontrollbehovet øker.

Mye kan bli bedre i arbeidslivet, men tyranniledere er heldigvis ikke noe omfattende problem.