Bratten peker på at det vil mangle 85.000 årsverk i helse- og sosialsektoren i 2035. Hun mener det nå er behov for å nytenke arbeidslivspolitikken, samt å videreutvikle den såkalte IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) når den utløper ved nyttår.

– En videreutvikling av IA-avtalen bør ha sterkere fokus på å mobilisere mer arbeidskraft, en type MOA-avtale, sier Bratten. Hun mener partene i arbeidslivet bør være mer nysgjerrige på hva som skal til for at flere skal jobbe heltid og hvordan de som står utenfor arbeidslivet kan komme inn. 

I tillegg ønsker Bratten at det nedsettes en arbeidstidskommisjon som skal se på praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene. En slik helhetlig og faglig gjennomgang har ikke vært gjennomført tidligere.

– Målet med en slik kommisjon må være å finne løsninger som kan utløse arbeidskraft på kort og langt sikt og øke andelen heltidsstillinger og samtidig sikre at virksomhetenes behov for drift ivaretas.

- Kommisjonen bør bestå av eksperter, og ikke av partene i arbeidslivet. Hensikten må være å se hvordan arbeidstiden bedre kan tilpasses den enkelte slik at flere som i dag jobber deltid velger å jobbe full tid. Det viser seg jo at halvparten av den kunne tenkt seg full tidsjobb, dersom arbeidstiden ble mer tilpasset den enkeltes situasjon, sier Anne-Kari Bratten, som understreker at hun ikke er ute etter å undergrave arbeidsmiljøloven.

Kilde: Mandag Morgen