Dette er et debattinnlegg av Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, i Klassekampen 12. juli (krever innlogging, men teksten kan også leses under).

Stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen etterlyser i Klassekampen 8. juli en «storrengjøring» i arbeidslivet etter en Fafo-rapport fra juni, bestilt av Kirkens Bymisjon om «Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere - gråsonen mellom det regulære arbeidslivet og menneskehandel».

Fafo dokumenterer solid at kriminelle aktører på det groveste utnytter sårbare mennesker som kommer til Norge fra andre land for å søke arbeid. Fafo foreslår flere tiltak for denne utsatte gruppen mennesker, og oppsummer selv at disse uverdige forholdene må løses med «politisk vilje», og ved at «det offentlige tar et større ansvar, både i form av tiltak fra ideell sektor og utvikling av tilbud i offentlig regi». Som leder av en av de største arbeidsgiverorganisasjonene i Norge, vil jeg gi min helhjertede støtte til disse forslagene. Her er jeg sikker på at mine kolleger på arbeidsgiversiden er enig.

Kjølmoen mener «storrengjøring» er et riktig tiltak. Jeg synes det er å ha for lave ambisjoner. En høytrykksspyling burde vært mer passende, for å bruke Kjølmoens egen terminologi fra renholdsbransjen.

Kjølmoen benytter anledningen til å hevde at NHO, KS, Virke og Spekter anbefaler folk å spise kake om de ikke har brød. Dette er referanser som vi ikke er vant med mellom arbeidslivets parter, så referansen til Marie Antoinette får stå ukommentert herfra.

Det som imidlertid ikke kan stå ukommentert, er Kjølmoens påstand om at NHO, KS, Virke og Spekter ikke ser at det er store utfordringer i deler av arbeidslivet. Vårt utspill pekte nettopp på at det utenfor det store, velregulerte, seriøse arbeidslivet, utøves direkte kriminell aktivitet i Norge. Arbeidssøkende blir utsatt for ulovlige, uverdige og dypt kritikkverdige forhold. For egen del mener jeg denne kriminelle aktiviteten ikke kan kalles «arbeidsliv», det er kriminell aktivitet, og må ettergås nettopp som det. Fafo-rapporten gir et godt grunnlag for diskusjon om tiltak.

Når undertegnede og mine kolleger i de andre arbeidsgiverforeningene etterlyste en mer nyansert tilnærming til retorikken om behovet for «storrengjøring» i arbeidslivet, var det fordi vi mener at forholdene i arbeidslivet generelt er gode, både i HMS-perspektiv og når det gjelder muligheten for trivsel og utvikling. Selv leder jeg for eksempel en arbeidsgiverforening der det jobber nesten en kvart million arbeidstakere hos våre medlemmer. Tariffdekningen er 99 prosent, det er et solid utbygget verneombudssystem, og det er tusener av aktive tillitsvalgte - de fleste av dem finansiert av arbeidsgiveren.

Uansett hvem som har regjeringsmakt, så har de store partene i arbeidslivet og regjeringen i årevis samarbeidet på forpliktende vis om tiltak for å hindre sosial dumping. Vi bruker innsamlede kontingentmidler fra medlemmene våre på å finansiere vår deltagelse i en rekke bransjeprogrammer for å hindre arbeidslivskriminalitet.

Vi er også med på å utarbeide informasjonsmateriell, og deltar i andre arrangementer for å få oppmerksomhet på dette samfunnsproblemet. Ikke minst forplikter vi våre medlemmer på alle de tiltakene som enten de folkevalgte bestemmer, eller vi som parter blir enige om. Vi har side opp og side ned i tariffavtalene våre om regler for innleie og andre tiltak. Ingen har måttet streike for å få dette inn i Spekters tariffavtaler.

I Norge trives ni av ti på jobb. Allerede nå ser vi store utfordringer både i privat og offentlig sektor med å få tak i nok arbeidskraft, og dette problemet vil øke ytterligere i årene fremover. Vi har behov for en fremsnakking av det norske arbeidslivet, like mye som vi har behov for høytrykksspyling der det drives kriminell aktivitet som utnytter sårbare mennesker i det som de kriminelle er så frekke at de kaller «arbeidsforhold».