I notatet foreslås at personlige skatteytere mellom 17 og 29 år gis et særskiltskattefradrag (jobbfradrag). Fradraget foreslås begrenset til arbeidsinntekt og skal ikke gi skattefradrag for trygdeytelser. Departementet vil komme tilbake til fradragsbeløpets størrelse og den nærmere innretningen av fradraget i statsbudsjettet for 2022. I høringsnotatet er det skissert et forslagtil et slikt fradrag på maksimalt kr 23.500 og der fradraget trappes ned for inntekter over kr 300.000. Fradraget gjøres i alminnelig inntekt der skattesatsen er 22 % slik at skatten maksimalt reduseres med kr 5.170 per år eller kr 430 per måned. Slik forslaget er utformet vil en effekt av forslaget være at unge med inntekt mellom kr 300.000 og 535.000 får økt marginalskatt som følge av nedtrappingen. Den skisserte modellen gir et årlig provenytap på ca 1,5 milliarder kroner.

Målet med fradraget er å gi unge med lave og middels inntekter en merkbar skattelette, og samtidig legge til rette for at flere kan komme inn i arbeidslivet gjennom å styrke arbeidsinsentivene. 

Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig i viktigheten av å stimulere arbeidslinjen og at det er viktig med tiltak som stimulerer til at flest mulig unge kommer i arbeid. Pandemien har også hatt som konsekvens at ledigheten har vært spesielt høy blant unge. Trygdeytelsene ligger på et høyt nivå i Norge og differansen til lønnsnivået i mange lavlønnsyrker er liten. En positiv effekt av et jobbfradrag er at forskjellen mellom lønnet arbeid og trygdeytelser blir større.

Det foreslåtte jobbfradraget har imidlertid en betydelig kostnad på ca 1,5milliarder kroner årlig. Det er svært usikkert hvilken effekt et slikt forslag vil få på sysselsettingen blant unge.

Spekter kan derfor ikke slutte seg til departementets forslag om et særskilt jobbfradrag for unge.

Vi viser også til at Sysselsettingsutvalget i sin første utredning (NOU 2019: 7) vurderte virkningene av å innføre et generelt jobbfradrag, og konkluderte med at det vil gi moderate sysselsettingseffekter sammenlignet med provenytapet. Utvalget poengterte imidlertid også at en mulig avgrensing for å redusere provenytapet kan være å forbeholde fradraget til barneforeldre eller grupper med lav yrkesdeltakelse.

Regjeringen nedsatte 18. juni et særskilt skatteutvalg som skal ta en helhetlig gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet. Utvalget er gitt frist til 1.november 2022. Etter Spekters vurdering er det naturlig at forslaget om etsærskilt jobbfradrag for unge vurderes og utredes nærmere av dette utvalget.

 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider