Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for muligheten til å uttale seg om forslaget til
endring i helsepersonellovens § 71.

Spekter mener det viktig at Helse- og omsorgsdepartementet i visse saker av
prinsipiell betydning for Norges internasjonale forpliktelser og for departementets
styring av sitt ansvarsområde, har mulighet til å anke domsavgjørelser om
Helsepersonellnemndas vedtak, når nemnda ikke selv ønsker å anke. Det er svært
viktig at Helsepersonellnemnda er uavhengig, men vi ser ikke at forslaget vil rokke
ved det.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter derfor forslaget om at det lovfestes at Helse-
og omsorgsdepartementet i enkeltsaker skal kunne overta utøvelsen av statens
partsstilling når Helsepersonellnemndas vedtak er brakt inn for domstolene.