Akkurat nå opplever næringen en midlertidig etterspørselssvikt og økning i enhetskostnader grunnet COVID-19. Dersom aktører i næringen går over ende eller legger ned deler av tilbudet sitt, kan konsekvensen bli at det må innføres offentlig kjøp av kollektivtransport for å få et tilsvarende tilbud opp igjen. I verste fall kan dette på sikt bli mer kostbart enn en midlertidig hjelp til et kommersielt tilbud i den begrensede tiden som gjenstår før etterspørselen igjen er tilbake på et bærekraftig nivå.

Oppdaterte smitteråd for kollektivtransport og vilkår for kompensasjon

I forskriftens § 3 settes et vilkår for kompensasjon til å være at "tapet er en direkte følge av smitteverntiltakene".

Helsedirektoratets oppdaterte veileder Smittevern i kollektivtransport inneholder i kapittel 4 og 8 punkt med særlig konsekvens for muligheten til å fylle bussene og også for etterspørselen etter ekspressbussreiser. Busselskapene, og til en stor grad også (de potensielle) passasjerene, følger myndighetenes råd på området.

Graderte smitteverntiltak – Gult tiltaksnivå (kap. 4)

  • Legg til rette for at passasjerer sitter og står spredt, og unngår kontakt ansikt til ansikt.
  • Tilstreb en meters avstand mellom passasjerer og ikke bruk hele kapasiteten i transportmiddelet for å sikre avstand – en meter avstand er anbefalt.

Råd til virksomheten (kap.8)

  • Reiser med plassbestilling: Virksomheten bør sørge for at det ikke selges flere plassbilletter enn det som gjør det mulig å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende. Ved tiltaksnivå gult og rødt bør passasjerene sitte spredt og unngå kontakt ansikt til ansikt.

Råd til passasjerer (kap. 8)

  • Er reisen nødvendig? Vurder nødvendigheten av å gjennomføre reisen.
  • Bruk sykkel og andre transportmidler: Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler [blir for ekspressbuss i praksis privatbil, Spekters kommentar] istedenfor å bruke offentlig kommunikasjon dersom det er mulig.
  • Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere trengsel på offentlig kommunikasjon, på holdeplasser, i havner mv.

Oppsummert har myndighetene innført smitteverntiltak i form av en rekke råd. Rådene påvirker ekspressbusselskapenes mulighet for inntjening i negativ retning, Antallsbegrensningene om bord gir høyere kostnad per passasjer ved «full» buss enn normalt, og dermed et nettotap. Men det er ikke kun antallsbegrensninger om bord som er direkte konsekvenser av smittevernrådene. Det kan argumenteres for at etterspørselssvikten som sådan skyldes myndighetenes klare råd over lang tid om å unngå reiser generelt, og å unngå kollektivtransport spesielt dersom man likevel skal ut å reise.

Det kreves i forslagets §3 at tapet skal være «direkte» konsekvens av smitteverntiltakene. Poenget for ekspressbusselskapene er at smitteverntiltakene slik de er formulert i myndighetenes veiledning til virksomheter og potensielle passasjerer både gir etterspørselssvikt og økte kostnader per passasjer for de passasjerene som er igjen. I sum gir dette et bruttotap som klart overstiger de besparelser selskapene har klart å gjøre i form av redusert antall avganger. Dette nettotapet bør ekspressbusselskapene kompenseres for.

Ordningen bør stimulere selskapene til å tiltrekke seg passasjerer, og overkompensasjon bør unngås. Men ordningen bør samtidig gi et nivå på kompensasjonen som er stort nok til at aktørene i næringen overlever fram til smitteverntiltakene kan fjernes.

Spekter har hatt dialog med NHO Transport i vårt arbeid med denne høringen. For beregninger og innspill om økonomiske konsekvenser henviser vi til høringsuttalelsen fra NHO Transport.

Les høringen her