Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) mener det er bra at regjeringen får på plass en ny kompensasjonsordning for kulturlivet i forbindelse med den nye smittebølgen og tilhørende restriksjoner. Kompensasjonsordningen er svært viktig for de av våre medlemmer som oppfyller kriteriene som søkere til ordningen.

Tilbakemeldingene fra de av våre medlemmer som kan benytte seg av denne ordningen er at forslaget representerer en forbedring sammenlignet med den tidligere kompensasjonsordningen. Det er blant annet positiv respons knyttet til at forvaltningen av ordningen er flyttet til Lotteri- og stiftelsestilsynet, da håpet er at saksbehandlingen vil bli mer effektiv, og at tilsynet i mindre grad vil legge skjønnsmessige vurderinger til grunn.

Vi mener det må være et mål at ordningen er så effektiv og treffsikker som mulig for å bøte på de alvorlige konsekvensene restriksjonene fører til for en hardt rammet sektor. Flere av våre medlemmer utrykker bekymring for implikasjonen av regelen om at tilsynet kan avkorte, eller avslå søknaden om den ikke virker realistisk. I tillegg er det spørsmål knyttet til taket på 3,5 millioner som særlig kan bli krevende for store aktører. Mange er også bekymret for kravet om et omsetningsfall på 30%, og frykter at de ikke vil være støtteberettiget til tross for store inntektsbortfall.

Spekter og NTO legger til grunn at det er mulig å kombinere kompensasjonsordningen for kulturlivet med den generelle lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet for de aktører som har mulighet til å benytte seg av disse.

Billettselskapene må innlemmes i ordningen

I likhet med andre underleverandører til kultursektoren opplever billettselskapene at inntektene stuper, samtidig har de fortsatt viktige oppgaver som skal utføres. Billettselskapene har heller ikke andre kundegrupper enn kultur- og idrettsarrangementer å rette servicen sin mot.

Som det viktige mellomleddet mellom arrangør og publikum er dette en gruppe som gjennom pandemiens ulike faser blir påført et enormt tilleggsarbeid knyttet til refundering, endring i størrelse, omfang og tidspunkt og de må utføre dette arbeidet selv uten betaling.

Vi forstår at grensen for hvem som skal innlemmes i ordningen må settes et sted, men vi mener helt klart at billettselskapene, som er så viktig for gjennomføringen av kultur- og idrettsarrangement, og ikke minst i en tid med en rekke avlysninger og utsettelser av arrangementer som skyldes pandemien må nevnes eksplisitt i forskriften, slik at man ikke blir stående i en situasjon der billettselskapene ikke kan drive videre som en følge av manglende inntjening.  

Museer med under 60% offentlig finansiering må sikres forsvarlig kompensasjon

Museene er ikke stengt, men de merker at tiltakene som er innført i samfunnet rammer dem svært hardt, og særlig gjelder dette for museene i sentrale strøk.

De forrige kompensasjons- og stimuleringsordningene traff disse virksomhetene i liten grad. Problemet var ordningen sitt sterke enkeltarrangementsfokus og at søknadsordningen ikke samsvarer med museene sin jevne drift. I regjeringen sin erkjennelse av dette ble museene tilført et ekstra tilskudd på rammen, noe som fungerte svært godt.

Åpent museum er arrangementet i denne sammenheng. Publikum kommer og går som de selv ønsker innenfor åpningstidene, handler i butikk og kafé. Det er derfor positivt om kompensasjonsordningen kan kompensere for inntektsbortfall som gjelder hele museet i en gitt periode.

Spekter er særlig bekymret for vårt medlem Nobels Fredssenter, som ikke har blitt kompensert godt nok av de tidligere etablerte ordningene, og som heller ikke ble kompensert over rammen da de andre museene i kulturdepartementets portefølje fikk dette. Da de heller ikke har fått det de søkte om for inneværende år over statsbudsjettet mener Spekter det er særlig viktig at kulturdepartementet følger opp denne helt sentrale institusjonen fremover, og sikrer dem nødvendig forutsigbarhet i driften. Vi legger ellers til grunn at Nobels Fredssenter blir behandlet på lik måte som de andre museene under kulturdepartementet, selv om de står på en annen post på kulturbudsjettet enn museene i det nasjonale museumsnettverket.

Nødvendig med kompenserende tiltak for bortfall av internasjonale inntekter

Spekter og NTO registrer at det heller ikke i denne omgang er varslet kompenserende tiltak rettet mot internasjonal virksomhet. Vi ser på dette med stor bekymring da inntektene fra internasjonal virksomhet naturligvis har stupt gjennom pandemien. Spekter vil i den forbindelse vise til Music Norway sine konkrete innspill til hvorledes slike ordninger kan utformes og forvaltes. De peker på følgende forslag til ordninger:

  1. underskuddsgaranti for utenlandsturneer
  2. reisetilksuddsordningen til konserter i utlandet styrkes
  3. Kickstart-ordningen hos Music Norway fortsetter og styrkes

Music Norway har infrastrukturen og kjennskapen til søkerne som skal til for å forvalte slike ordninger både effektivt og treffsikkert.

Krevende også for kommunale kulturhus og institusjoner med over 60% offentlig finansiering

Spekter og NTO vil be regjeringen følge opp kommunene slik at deler av kompensasjonsoverføringene til kommunene også tilfaller kommunale kulturhus og kinoer.

Vi vil også minne om at mange aktører med over 60% offentlig finansiering har betydelige tap knyttet til nedskalering og avlysning av arrangementer, og imøteser en videre dialog om hvorledes innretningen av en kompensasjonsordning også for disse institusjonene skal fordeles.

Spekter og NTO etterspør kulturpolitiske vurderinger knyttet til tiltaksbyrden

Avslutningsvis ber Spekter og NTO Kulturdepartementet om å bidra til at det også legges kulturpolitiske vurderinger til grunn for framtidig tiltaksnivå. Kulturlivet bør være så åpent som mulig, og skjønnsmessige vurderinger bør bidra til å sikre større forholdsmessighet i tiltakene og hindre store skadevirkninger for et samlet kulturliv og dets publikum. Økonomisk kompensasjon for den byrden kulturaktørene er påført gjennom de strenge restriksjonene bør være så effektiv som mulig, slik at flest mulig aktører har mulighet til å starte opp igjen med full tyngde når situasjonen tillater det. Vi etterspør derfor en dialog om forholdsmessigheten i tiltakene og hvilke tap samfunnet utsettes for ved en streng håndtering av et profesjonelt kunst- og kulturliv. Kulturinstitusjonene har gjennom pandemien bygget seg opp svært god erfaring i smittehåndtering. Etter vår vurdering fortjener derfor kulturinstitusjonene større tillit i å håndtere smittesituasjonen i tiden framover enn de så langt har fått.