Unntaket i endringsforslaget foreslås for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Spekter vil ikke støtte forslaget.

I høringsnotatet argumenterer Departementet for å gjeninnføre unntaket fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag med en antakelse om at endringsforslaget vil redusere antall lærere som ønsker å skifte yrke eller pensjonere seg tidlig. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at dette argumentet ikke er godt nok. Her vil vi fremheve at kompetanseutvikling kan gi motivasjon og ny giv i yrket, i tillegg til økt kvalitet på undervisningen.

Spekter er opptatt av kvalitet i undervisningen i grunnopplæringen, og at barn og unge bør ha kompetente lærere i alle fag. På bakgrunn av dette mener vi det er viktig at alle lærere omfattes av de samme kompetansekravene. Den tidsbegrensede dispensasjonen som ligger i dagens regler, har vært kjent i flere år. De lærerne som hittil ikke har fått kompetanseheving, har ennå tid innenfor rammene som er satt.

Det er et godt innarbeidet prinsipp i Norge at det er virksomhetene som gjennom sitt arbeidsgiveransvar må sørge for å gi sine ansatte relevant kompetansepåfyll, i tråd med lovverk og behov. Det er samtidig viktig at den ansatte er offensiv og legger innsats i å ivareta, fornye og oppdatere egen kompetanse. Dette prinsippet må etter Spekters vurdering også gjelde i skolesektoren.

Satsingen på kompetanseutvikling for lærere skal, ifølge regjeringen, fortsette på dagens nivå, og etter- og videreutdanningstilbudet skal utvides til flere fag og viktige områder. Spekter mener denne satsingen fremdeles bør omfatte lærere som ikke oppfyller dagens krav om relevant kompetanse i undervisningsfag, og at det bør gjøres en innsats for å inkludere lærere som ennå ikke har fått kompetanseheving innenfor den tidsbegrensede dispensasjonen, slik at de kan fortsette undervisningen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter derfor ikke forslaget til endring i opplæringsloven om å gi unntak for kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag.