En mer koordinert bruk av nasjonale e-helseløsninger er nødvendig for å styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Det er også behov for bedre nasjonal samordning og samhandling mellom forvaltningsnivåene. De nasjonale e-helseløsningene er nødvendige for å levere gode helse- og omsorgstjenester til innbyggerne og for å ivareta hensynet til pasientsikkerhet, personvern og effektiv bruk av offentlige ressurser.

Formålet med forslaget er å legge grunnlag for videre digitalisering og nasjonal samordning. De regionale helseforetakene har i flere år vært drivende i arbeidet med digitalisering, tjenesteutvikling ved bruk av digitale løsninger, og for konsolidering av løsninger på helseforetaksnivå og regionalt nivå. Spesialisthelsetjenesten har kommet langt i å realisere viktige nasjonale ambisjoner knyttet til å kunne håndtere informasjon på tvers av behandlende enheter og å gi innbyggerne journalinnsyn.

Spekter ser behovet for å legge til rette for en ytterligere styrking av arbeidet og samordningen på dette området, og støtter derfor hovedlinjen i høringsforslaget.

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene spesifikt om vurderinger av tidspunkt for innføring av plikt for private sykehus om å ta i bruk e-resept. Spekters medlemmer blant private sykehus har tatt i bruk e-resept, og vi har ingen innvendinger mot at tidspunktet for innføring av plikt settes til 1.1.2022.

Akershus universitetssykehus HF skriver i sin høringsuttalelse at tidsfristen for når selvbetjenings- dialog og innsynstjenester skal gjøres tilgjengelig for pasienter og brukere kan være for ambisiøs. Spekter deler dette synspunktet.

Spekter har merket seg høringsuttalelsen fra Apotekforeningen og innvendingen mot at apotekene skal betale for e-resept uten at det kompenseres. Andre aktører som skal betale for løsningen vil etter departementets forslag bli kompensert. Ut fra hensynet til likebehandling, bør også apotekene kompenseres, for eksempel ved at maksimalavansen økes for å dekke apotekenes ekstrakostnader.