Uten å ta stilling til på hvilket nivå egenandelstaket skal legges på når de to tidligere takene slås sammen, vil Spekter støtte sammenslåingen. Det innebærer en forenkling for brukerne og forvaltningen. For helseforetak kan en sammenslåing virke ressurs- og kostnadsbesparende, slik Helse Stavanger HF er inne på i sitt høringssvar. 

Egenandeler var ett av spørsmålene Prioriteringsutvalget, ledet av professor Ole Frithjof Norheim, utredet i 2014 (Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten, NOU 2014:12). Utvalget anbefalte å innrette egenbetalingsordningene slik at de bidrar til riktigere prioriteringer. I Spekters høringsuttalelse til utvalget 28.9.2018, påpekte vi at det er forskjellig bruk av egenandeler på forskjellige områder, uten at det ser ut til å være en helhetlig politikk bak.

Vi mener fortsatt det er behov for en mer helhetlig politikk på dette feltet. I tillegg til å støtte det foreliggende forslaget om sammenslåing, vil Spekter benytte anledningen til å etterlyse en politisk oppfølging av Norheimutvalgets forslag om egenandeler brukt til å understøtte tiltak som forventes å gi store helsegevinster i forhold til ressursbruken i helsetjenesten.

Les høringen her