Flere mindre humaniorafag som for eksempel musikkvitenskap,
teatervitenskap, kunsthistorie og allmenn litteraturvitenskap bidrar til å sikre
et profesjonelt nivå blant kritikere og andre som fortolker ulike kunstneriske
uttrykk. De er også en viktig rekrutteringsarena for profesjonelle til de ulike
bransjene, og de er viktige redskaper til å forstå kulturinstitusjonenes
historiske og aktuelle betydning. 

Spekter støtter ekspertgruppens råd om at det etableres en særfinansieringsordning, som et minimum, for å støtte fag som risikerer å falle helt ut av det norske utdanningstilbudet, selv om denne faren ikke synes å være tilstede i dag. Spekter vurderer det også som klokt å etablere en ordning som ikke risikerer å medføre en forsterket konservatisme, eller skape kunstige forskyvninger i fagtilbudene ved de ulike studiestedene. Spekter vil anbefale at man ser nærmere på kriterier for ordningens innretning og avgrensning når den vurderes innført, og stiller oss gjerne til rådighet for å gi våre vurderinger om dette.

Spekter vil ellers minne om at et av målene i regjeringens strukturmelding (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren) var robuste fagmiljøer, miljøer som har evne både til faglig fornyelse og tverrfaglighet. Spekter mener dette også er viktig innenfor de små fagene i humaniora. Slik styrker man muligheten til å opprettholde og videreutvikle et bredt og mangfoldig profesjonelt, akademisk miljø innenfor de ulike kunstfagen e.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider