Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for invitasjonen til å uttale seg i høringen om pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal. I tillegg til å organisere alle landets offentlige helseforetak og Lovisenberg Diakonale Sykehus, organiserer Spekter Norsk Helsenett SF, private laboratorier og virksomheter innen bildediagnostikk og patologi.

Pasientens prøvesvar 
Spekter ga 24. januar 2023 høringssvar til høringen om forslag til endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven §13, og vi viser til dette.

I høringssvaret ga Spekter støtte til at laboratorie- og radiologisvar kan inkluderes i nasjonal kjernejournal, men viste til forbehold som flere høringsinstanser hadde uttrykt om hvordan og når resultatene skulle gjøres tilgjengelige på helsenorge.no. Dette har Helse- og omsorgsdepartementet tatt hensyn til, og Spekter registrerer med tilfredshet at det skal etableres en mekanisme for utsatt digital tilgjengeliggjøring av prøvesvar via helsenorge.no, slik at helsepersonell gis mulighet til å informere pasienten personlig.

Overføring av dataansvar
Helse- og omsorgsdepartementet har til vurdering å overføre dataansvaret for nasjonal kjernejournal og reseptformidleren (e-resept) fra Norsk helsenett SF  til Helsedirektoratet, og ber høringsinstansene uttale seg særskilt om dette.

Videre digitalisering i høy takt av helsetjenesten er helt avgjørende for dens mulighet til å gi tjenester i overensstemmelse med helsepolitiske mål, og med de begrensninger i tilgangen på kompetent helsepersonell som Helsepersonellkommisjonen har redegjort for. 

Som flere større prosjekter har vist, medfører digitaliseringstiltak risiko for å mislykkes. Det er derfor viktig med risikodempende tiltak for å sikre at både nye og eksisterende løsninger fungerer etter hensikten. Endringer som gir økt risiko uten tydelige og forholdsmessige gevinster bør unngås.

Nasjonal kjernejournal og reseptformidleren er eksempler på vellykkede tiltak. Norsk helsenett SF har siden 1. januar 2020 hatt dataansvaret for disse. Helse- og omsorgsdepartementet skriver i høringsnotatet at Norsk helsenett har forvaltet dette på en god måte, og betegner det som en fordel ved å videreføre dagens situasjon at «modellen kan oppleves mer smidig og mindre byråkratisk.»

Spekter anser at behovet for digitalisering av helsetjenesten gjør det kritisk viktig å bygge videre på velfungerende ordninger og prinsipper for oppgavedeling. I et slikt perspektiv fremstår det uklart hvilke gevinster det vil gi å overføre dataansvaret for Nasjonal kjernejournal og reseptformidleren, slik Helse- og omsorgsdepartementet foreslår. Vi er bekymret for at en overføring av dataansvaret fra Norsk Helsenett SF til Helsedirektoratet kan forsinke digitaliseringstakten.

Spekter kan på denne bakgrunn ikke støtte forslaget om overføring av dataansvaret fra Norsk Helsenett SF til Helsedirektoratet.