Vi viser til Forsvarsdepartementets brev av 16. mai 2023.

Samfunnskritiske virksomheter er avgjørende i totalforsvaret

Mange av Spekters medlemsvirksomheter er definert som samfunnskritiske virksomheter slik det er beskrevet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rapport fra 2016. Ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap ligger i den enkelte virksomhet, og våre offentlig eide virksomheter får styringssignaler gjennom eierdepartement og direktorat og er underlagt aktuelt lovverk på området. Når det gjelder helseforetakene koordineres arbeidet av Helsedirektoratet. Dette gjelder også beredskap, øvelser, kompetanse og samhandling. Tilsvarende er det også i samferdselssektoren, der linjen går fra Samferdselsdepartementet til aktuell etat og videre til det offentlig eide foretaket i sektoren. 

Både i krise og krig er det avgjørende for samfunnets funksjonsevne at disse virksomhetene er i stand til å ivareta sine kritiske funksjoner.  Vi vil i det etterfølgende derfor konsentrere vårt innspill rundt totalforsvarskonseptet og kommisjonens beskrivelser og anbefalinger når det gjelder sivil-militært samarbeid.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i endring

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, preget av at forholdet mellom vesten og Russland gradvis er blitt forverret, ikke minst gjennom Russlands krig mot Ukraina, påvirkes også Norge. Spekter støtter derfor kommisjonens analyse av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Sammen med generelle utviklingstrekk slik de er beskrevet i kapitlene 6 (demografi), 7 (klima), 8 (økonomi) og 9 (teknologi) vil dette danne grunnlaget for de vurderinger som må gjøres av hvordan vi bør dimensjonere totalforsvaret for fremtiden. I en usikker og kompleks fremtid, der det også vil være en kamp om begrensede ressurser, vil det for et lite land som Norge, være helt nødvendig å utnytte samfunnets samlede ressurser på en best mulig måte for å bygge motstandskraft. Det gjelder både hvordan Forsvaret kan understøtte sivilsamfunnet for å trygge samfunnssikkerheten, men gjensidig også hvordan næringsliv og andre myndighetsorganer kan støtte Forsvaret i deres primærfunksjon i krise og krig. 

Felles situasjonsforståelse og informasjonsdeling minsker sårbarheten

Skal samfunnets samlede ressurser kunne virke i samme retning når det gjelder å trygge vår sikkerhet, er vi også avhengige av en felles og helhetlig situasjonsforståelse. Deling av informasjon og bygging av beredskap dreier seg ikke bare om myndighetenes overordnede ansvar for systemer og samhandling offentlige myndigheter seg imellom, men også om hvorledes næringslivet både kan få, og bidra med informasjon om risiko og uønskede hendelser. Spekter mener derfor det innenfor totalforsvarets ramme bør videreutvikles kanaler for slik gjensidig informasjonsdeling.

Totalforsvaret må øves 

Et sterkt allianseforsvar gir oss styrke og er en sikkerhet for fred, men gjør også at en potensiell motstander vil lete etter andre måter å svekke vår motstandsevne på. Et åpent samfunn som Norge må derfor være forberedt på å bli utsatt for hybride trusler og anslag mot sårbar infrastruktur fra aktører som har interesse av å svekke vår samlede motstandskraft. Spekter mener at for å bygge beredskap og motstandskraft må totalforsvaret derfor øves, og samhandling og koordinering utvikles. Ikke bare mellom Forsvaret og andre relevante myndigheter og virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner, men også her bør det være en ambisjon om å trekke næringsliv og sivilsamfunn mer med sin kompetanse og kunnskap om lokale og regionale forhold.

Må ta i bruk kritisk kompetanse i totalforsvaret 

Et sammensatt trusselbilde gjør at det vil kunne oppstå situasjoner og hendelser som ikke kan løses med militære midler. For å møte slike trusler og situasjoner er tryggheten i storsamfunnet helt avhengig av kritisk kompetanse på en rekke områder. Forsvaret og samfunnet ellers er derfor gjensidig avhengig av at kompetansen utnyttes best mulig, og på rett sted, det være seg i helsesektoren, samferdsel og infrastruktur, eller innenfor teknologisårbare områder, mv.  Spekter mener at den samlede forsvarsevne vil kunne svekkes om Forsvaret ved mobilisering av personell ikke tar med i vurderingen hvor den kritiske kompetansen kommer til best anvendelse. Økt fokus på prioritering, samordning og koordinering vil derfor være nødvendig for å utnytte samfunnets samlede ressurser i totalforsvaret på en best mulig måte

Økt satsning på totalforsvaret

Oppsummert deler Spekter kommisjonens vurderinger når det gjelder behovet for økt satsning på, og revitalisering av totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid.  Spekter deler også kommisjonens anbefalinger når det utledes at satsningene må skje på flere områder, også når det gjelder å styrke håndteringen av sammensatte trusler.