Utvalget har vurdert om det var behov for en pensjonsreform, om den virker etter sin hensikt og om det er behov for noen justeringer. Utvalget svarer bekreftende på disse tre problemstillingene og Spekter støtter dette.

Utvalgets mandat har vært å vurdere folketrygdens pensjonssystem. Dette må imidlertid også sees i sammenheng med tjenestepensjonssystemet og de virkninger dette har, slik at man ser virkningene av et samlet pensjonssystem. Spekter vil derfor også trekke fram hvilket behov det er for endringer i systemet for tjenestepensjoner der dette er relevant for det samlede pensjonssystemet.

Det er viktig med god forutsigbarhet både for arbeidsgivere og arbeidstakere mht endringer i pensjonssystemet. Endringer må ha et langsiktig perspektiv og ha en bred politisk forankring, slik pensjonsreformen også hadde da den ble vedtatt. Det er derfor også positivt at utvalget har samlet et bredt flertall om sine viktigste vurderinger og forslag.

Det foreslås at pensjonssystemet med ca 10 års mellomrom blir evaluert og Spekter støtter dette.

Utvalget forslår ingen endring av hovedgrepene i pensjonsreformen, men foreslår bl.a. en heving av aldersgrensene i folketrygden. Spekter støtter dette. Utvalget foreslår økning i små skritt for personer født i 1964 og senere. Utvalget mener at det bør vurderes en sterkere økning av dagens 62 års grense enn øvrige grenser. Spekter er enig i dette. Dette vil være et viktig bidrag for å påvirke pensjoneringsnormene og bidra til lengre yrkeskarrierer og økt sysselsetting og verdiskaping.

I tjenestepensjonssystemet er det i dag fastsatt noen særskilte aldersgrenser. Spekter forutsetter at disse reguleres på samme måte som aldersgrensene i folketrygden dersom slike særlige aldersgrenser fortsatt blir videreført. Spekter ser det som positivt at regjeringen nå har tatt initiativ til en gjennomgang av særaldersgrensene i offentlig sektor og forutsetter at dette arbeidet vil innebære at det eventuelt kun er strengt nødvendige særaldersgrenser som kan begrunnes i et moderne arbeidsliv som blir videreført.

Spekter har tidligere ikke støttet en heving av aldersgrensen for stillingsvern i arbeidsmiljøloven fra 70 år til 72 år (eller 75 år). Spekter fastholder sitt standpunkt og vurdering av dette spørsmålet. En heving av aldersgrensen for stillingsvern er også et forhold som kan vurderes i senere evalueringer av pensjonssystemet.

Utvalget foreslår at minsteytelsene reguleres med lønnsvekst og Spekter støtter dette. Videre foreslår utvalget årskullspesifikke minsteytelser, noe Spekter slutter seg til.

Utvalgets flertall foreslår at uføres gjennomsnittlige alderspensjon skal utvikles mest mulig likt med arbeidsføres gjennomsnittlige alderspensjon. Spekter er enig i dette. Spekter støtter derfor ikke at uføre helt skal skjermes for virkningen av levealdersjustering.

For den enkelte arbeidstaker er det i dag svært krevende å få god oversikt over sin framtidige pensjon. Et viktig virkemiddel for å bedre dette er videreutvikling og forbedring av dagens pensjonsportaler, noe også utvalget uttaler.

Et annet virkemiddel vil være en opprydding av de skattefavoriserte tjenestepensjons-ordningene. Det bør utvikles ett felles tjenestepensjonssystem for hele norsk arbeidsliv som bygger på lov om innskuddspensjon. Den ansatte vil da få god oversikt gjennom systemet med egen pensjonskonto. Dette innebærer også at de særskilte pensjonslovene for sykepleiere, ansatte i apotek, og enkelte ansattgrupper i Den Norske Opera & Ballett blir avviklet.

Mange arbeidstakere har i dag rett til AFP som følge av at de er omfattet av en tariffavtale med et slikt pensjonstillegg. Staten bidrar i dag betydelig til finansiering av en slik ordning. Mange av de ansattgruppene som i dag ikke har rett til AFP er ansattgrupper med de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene og med den laveste pensjonsopptjeningen. Dette tilsier at det vil være sosialt bedre å avvikle AFP ordningen og integrere disse ytelsene i en forbedret folketrygd. Spekter mener man da også bør vurdere en avvikling og integrering av den tariffavtalte sliterordningen i folketrygden.