Arbeidsgiverforeningen Spekter er opptatt av at bedrifter og virksomheter som står for Norges samlede verdiskaping og tjenesteproduksjon skal ha tilgang til god, relevant og nok kompetanse.

En god fag- og yrkesopplæring er viktig for at mange bedrifter og virksomheter kan produsere varer og tjenester på en effektiv og konkurransedyktig måte. Fag- og yrkesopplæringen må derfor forankres og utvikles med nærhet til de faktiske verdiskapingsprosesser på virksomhetsnivå og sammen med partene i arbeidslivet. Myndighetene bidrar med finansiering og til å legge rammene rundt organiseringen.

Trepartssamarbeidet er derfor viktig for den fremtidige utviklingen av fag- og yrkesopplæringen, og dette er en avgjørende styrke som må beholdes og utvikles videre.

Yrkesopplæringsnemndas rolle

Utvalget foreslår at yrkesopplæringsnemndenes råd kun skal tillegges stor vekt og ikke avgjørende vekt.

Spekter er skeptisk til dette, og mener at yrkesopplæringsnemndene (y-nemndene) må ha en reell påvirkning på dimensjoneringen innen fag- og yrkesopplæringen. Fag- og yrkesopplæringen blir ofte omtalt som «partenes utdanning». En riktig dimensjonering kan ha stor betydning for tilgang på arbeidskraft lokalt, verdiskaping og produktivitet. Yrkesopplæringsnemndene bør derfor være fylkeskommunenes viktigste redskap og arena for utvikling av fag- og yrkesopplæringen.  

For å sikre god dimensjonering i tråd med arbeidslivets behov for arbeidskraft er det avgjørende at y-nemndenes råd tillegges avgjørende innflytelse.  

Spekter er enig i Liedutvalgets omtale av y-nemndenes rolle. Liedutvalget foreslår å forsterke y-nemndenes arbeid med dimensjonering ved at de gis innstillingsrett angående dimensjonering av utdanningstilbudene når saken behandles politisk i fylkeskommunen. 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) og faglige råds omtale i lovverket

Opplæringslovutvalget foreslår at Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY), faglige råd, læreplangrupper og klagenemnder for fag- og svenneprøver ikke lenger skal være omtalt i opplæringsloven. 

Spekter er urolig for effekten av et slikt forslag. Vi mener at omtalen av SRY og faglige råd i opplæringsloven bidrar til å sikre trepartssamarbeidets forankring og legitimitet. Hvis dette tas ut av lovverket er det en fare for at det på sikt kan bidra til å svekke partenes innflytelse.

Dette betyr imidlertid ikke at alt innen fag- og yrkesopplæringen skal være som nå. Systemene rundt fag- og yrkesopplæringen har lange tradisjoner, men har samtidig et kontinuerlig behov for tilpasning og utvikling i tråd med de til enhver tid gjeldende behov.

Konklusjon

Fag- og yrkesopplæringen gir en kompetanse som er direkte rettet mot yrkesutøvelsen og verdiskapingen i en virksomhet. Spekter mener det er viktig at partene i arbeidslivet har en sentral rolle og et ansvar for styringen og utviklingen av fag- og yrkesopplæringen. For å sikre partenes deltakelse både på nasjonalt og regionalt nivå, mener Spekter at dette fortsatt må være tydelig regulert i Opplæringsloven.

Les høringen her