Spekter synes i hovedsak forslaget til forskrift som berører barnehagesektoren ser greit ut. Samtidig har vi noen kommentarer knyttet til foreldrebetaling og avkortning av tilskudd.

Kompensasjon for foreldrebetaling (§ 4)

Det følger av det som tidligere er vedtatt at det skal gis kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling.

Det følger av forskriften at barnehagene må søke og i sin søknad dokumentere inntektsbortfall. Det er noe uklart hvordan denne søknadsprosessen vil være, samt hvordan inntektsbortfallet skal dokumenteres, utover en ren bekreftelse på at man ikke har mottatt foreldrebetaling. Dette gir en uforutsigbarhet i når kompensasjonen for foreldrebetaling vil nå den enkelte barnehage, og for mange barnehager vil dette skape en usikkerhet med tanke på likviditet. Det er derfor svært viktig at denne søknadsprosessen håndteres effektivt.

For å sikre likviditet og så lite byråkrati som mulig, kan det være et alternativ at dette snus slik at kommunen per eget tiltak utbetaler tilsvarende makspris x siste innrapporterte antall barn, og så at det gjøres en etterskuddsvis avregning basert på dokumentasjon. Det vil lette kommunene for myearbeid nå også i oppstart og sikre at barnehagen er tilført tilstrekkelig til åbetale lønninger.

Avkorting av tilskudd (§6)

På høringsnotatets side 7, annet avsnitt, skriver departementet at «dersom private barnehager permitterer ansatte og/eller har betydelig reduksjon i andre kostnader, bør overføringene til de private barnehagene justeres tilsvarende kostnadsreduksjonen slik at man unngår dobbeltkompensasjon.Departementet mener derfor at tilskuddet bør avkortes tilsvarendereduksjonen av kostnadene.

Vedrørende permitteringer er dette selvfølgelig helt greit. Hva som er merusikkert, er hva som ligger i «betydelig reduksjon i andre kostnader».Barnehagene vil naturlig nok ha reduserte kostnader på enkelte områder sålenge barnehagene er stengte/har redusert drift. Men en slik skjønnsmessigadgang for kommunene til å avkorte tilskuddet, vil kunne skape storusikkerhet for barnehagene. I mange tilfeller vil det kun være midlertidig utsettelse av kostnader.

Avkortning mot reduserte kostnader må sikres slik at dette ikke slår to ganger gjennom at noen kommuner avkorter for mindre strømkostander eller hva det skulle være, for så at det avkortes om to år igjen fordi kommunen hadde de samme reduksjonene.

Vi ber departementet være oppmerksomme på denne problemstillingen.

Følg høringen på Regjeringens nettsider