Arbeidsgiverforeningen Spekter representerer store virksomheter med viktige samfunnsoppdrag innen blant annet helse, kultur og samferdsel. Spekter organiserer rundt 250 virksomheter med til sammen ca. 230 000 ansatte. De fleste av virksomhetene er utskilt fra staten som statsforetak, helseforetak, særlovsselskaper eller aksjeselskaper og er heleid eller deleid av staten. I tillegg organiserer Spekter mange private virksomheter.

Vi har vært i kontakt med en del større medlemsvirksomheter om erfaringer med meddommerordningen i stillingsvernsaker. Generelt er medlemmene positive til ordningen med arbeidslivskyndige meddommere. Den bidrar til at de som skal bedømme sakene har tilstrekkelig kunnskap om arbeidslivsfeltet til å forstå helheten i sakene.

Når det gjelder ordningen med at partene kan foreslå meddommere, melder våre medlemmer at det er positivt å kunne foreslå meddommere som har spesiell kunnskap om bestemte områder og typer virksomheter.

Det er imidlertid også meldt om erfaringer med at meddommerne forslått fra arbeidstakersiden i langt større grad enn meddommerne foreslått fra arbeidsgiversiden dissenterer med fagdommeren. Det er uheldig hvis dette skulle svekke tilliten til prinsippet om uavhengighet. Spekter foreslår at problemstillingen undersøkes nærmere.