I forskrift av 29. juli 2020 nr 1423 foreslås det i § 4 a krav om negativ test for
SARS-CoV-2 for innreise til Norge. Testen skal være tatt i løpet av de siste 72
timene. Kravet gjelder blant annet ikke

 • utlendinger som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde
  forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta
  befolkningens grunnleggende behov, og det er fare for liv og helse om
  innreise nektes, og
 • utlendinger som jevnlig ankommer Norge fra Sverige eller Finland for å
  arbeide eller studere, med unntak av helsepersonell som har vært mer
  enn sju dager utenfor Norge.

Spekter har forelagt forslaget for et representativt utvalg av våre
medlemsvirksomheter. De regionale helseforetakene rapporterer på vegne
av landets helseforetak/sykehus at de er bekymret for at forslaget, slik det
fremkommer, vil påvirke muligheten til å opprettholde forsvarlig drift.

For å opprettholde forsvarlig drift og bemanning av kritiske funksjoner er
mange sykehus avhengige av utenlandske arbeidstakere og
helsepersonellvikarer. Tilbakemeldinger fra sykehusene er at denne
praksisen har fungert godt også under de rådende forholdene, og det er
etablert tilfredsstillende testregimer ved ankomst til landet og før vikarene
settes i arbeid ved sykehusene.

Bekymringene som nå gjør seg gjeldende, knytter seg til flere forhold. Nye
vikarer og vikarer som har vært ute av landet i mer enn 7 dager, må etter
forslaget fremvise negativ Covid-19-test ved innreise. Dette gjør logistikken
rundt stabilitet i rekrutteringsregimet utfordrende, samtidig som det erfares
at testing av personell som skal til Norge ikke er prioritert i enkelte nordiske
land. I verste fall risikerer man ikke å få rekruttert personell hurtig nok, med
fare for redusert bemanning. Det kan igjen medføre økt belastning på det
norske helsepersonellet som arbeider fast ved sykehusene.

Hurtigtester ved grensestasjon, vil etter sykehusenes vurdering vært et
bedre alternativ, samtidig som nærmere regler om kritiske
samfunnsfunksjoner kan gjøres rede for i egne bestemmelser. Forslaget må
også ses nærmere i sammenheng med unntakene for karanteneplikt (§ 6e),
gitt i forskrift av 27. mars 2020 nr 470 og den rutinen helseforetakene
allerede har innført om lokal test før man kan starte arbeidet.

Før endringene i lov- og forskrift gjøres gjeldende, anbefaler vi at
departementet går i nærmere dialog med helsemyndighetene for å finne
tilfredsstillende løsninger på de utfordringer helseforetakene ser ved
gjennomføring av forslagene slike de foreligger.

Før endringene i lov- og forskrift gjøres gjeldende, anbefaler vi at
departementet går i nærmere dialog med helsemyndighetene for å finne
tilfredsstillende løsninger på de utfordringer helseforetakene ser ved
gjennomføring av forslagene slike de foreligger.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider