Arbeidsgiverforeningen Spekter har medlemmer både blant offentlige eide helseforetak, regionale helseforetak, samt private og ideelle virksomheter. Som opplyst i møtet i konsultasjon 13. februar, ser Spekter det som sin oppgave i denne sammenhengen å bistå sine private og ideelle medlemmer. Spekter har som utgangspunkt at innspill fra RHFene og HFene samles og formidles av Helse Sør-Øst RHF, som også er representert i konsultasjonsorganet.

Spekter har mottatt forlsag til innfasing av tjenester fra Unicare Rehabilitering og Bedriftshelse, Valnesfjord helsesportsenter og Rehabiliteringssenteret AIR og Muritunet AS. 

Som Tidligere gjør vi det klart at Spekter ikke har kompetanse til å gjøre helsefaglige vurderinger. Vår oppgave i denne sammenhengen begrenser seg til å bringe videre våre private og ideelle medlemmer forslag til nye tjenester som kan fases inn, bekreftelse på fortsatt interesse for tjenester som tidligere er meldt inn, samt å følge opp ønsket fra medlemmer om dialog med Helsedirektoratet om ordningen.

Tidligere foreslåtte tjenester

Spekter ga i 2018 innspill til flere tjenester som kunne være aktuelle i ordningen for fritt behandlingsvalg. Helsedirektoratet opplyser at de ikke har fullført vurderingen av innspillene innen varslede tidsrammer, og at arbeidet med dette vil fortsette i 2019. For Spekter og våre medlemmer er det ønskelig at Helsedirektoratet gir en mer forpliktende tidsangivelse for når vurderingene ventes å være fullført.

Spekter registrerer interesse blant våre medlemmer for at tidligere foreslåtte tjenester fases inn, spesielt arbeidsrettet rehabilitering som vi vil kommentere nærmere nedenfor. Av øvrige tjenester som Helsedirektoratet opplyser at de vil arbeide videre med i 2019, oppgir Valnesfjord helsesportsenter de følgende tjenestene som særlig aktuelle.

Habilitering: Cerebral Parese (CP) dag og/eller døgn- 3-4 uker, intensiv habilitering barn- døgn- 2-3 uker.

Rehabilitering: hjerneslag med komplekse utfall- arbeidsfør alder- døgn- 3-4 uker, arbeidsrettet rehabilitering- døgn- 3-4 uker, ryggmargsskadde- døgn- 3-4 uker, hodeskade- døgn- 3-4 uker.

Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering er også foreslått innfaset som ny tjeneste fra 2019, men Helsedirektoratet opplyser at dette utsettes til 2020 i påvente av et utviklingssamarbeid på arbeidshelseområdet. Når Spekter ber om at dette gis prioritet, er det fordi medlemmer vi har vært i kontakt med oppfatter tjenesten som godt egnet for ordningen for fritt behandlingsvalg, og de mener å inneha nødvendig kompetanse for å levere gode tjenester. Valnesfjord helsesportsenter, Unicare Rehabilitering og Bedriftshelse, Rehabiliteringssenteret AIR og Muritunet mener alle at arbeidsrettet rehabilitering bør innfases, og det er aktuelt for disse å søke godkjenning for denne tjenesten når den kommer.

Innspill til ny tjeneste i ordningen

På området arbeidsrettet rehabilitering har Spekter fra Rehabiliteringssenteret AIR mottatt et mer detaljert innspill til en ny tjeneste, med tilbud om ukesopphold for kartlegging og vurdering. Vi gjengir beskrivelsen i hovedtrekk her. Tilbudet er gruppebasert med individuell oppfølging, og vil gi svar på om brukeren har helseproblemer som gir behov for mer rehabilitering eller eventuelt andre helsetilbud, for å komme tilbake til eller klare å stå i arbeid.  Målgrupper for tilbudet vil være:

  • Personer som har falt ut av arbeidslivet på grunn av helseplager
  • Personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet på grunn av helseplager
  • Personer som grunna helseplager ikke har kommet i arbeid selv etter å ha forsøkt arbeidsrettede tiltak

Alle i yrkesaktiv alder fra 18 år og oppover kan søkes inn, uavhengig av diagnose. Brukeren vil knyttes til et team av lege, psykolog, arbeidskonsulent og andre fagpersoner ved behov. Tiltak for styrket arbeidsevne og helse kartlegges. Brukeren får bistand i å utarbeide en plan for egen yrkesdeltakelse eller helsemessige oppfølging. Under oppholdet vil brukeren kunne ha dialog med arbeidsgiver og/eller NAV. Hvis Helsedirektoratet ønsker det, kan Rehabiliteringssenteret AIR kan supplere med flere opplysninger om tjenesten.

Andre tjenester

Unicare Rehabilitering og Bedriftshelse mener som tidligere, jfr. Spekters brev av 15.8.2018, at Fritt behandlingsvalg bør innføres på alle tjenester som kjøpes av helseforetakene. I sammenheng med rehabilitering registrerer selskapet oppgaveoverføringen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Selskapet mener at kommunene i mange tilfeller vil mangle kompetanse og mulighet til å ivareta visse pasientgrupper gjennom deler av forløpet og at deres rett til helsehjelp kan sikres ved å legge tjenester til ordningen for Fritt behandlingsvalg. Unicare nevner diagnosegrupper som kreft og hjerneslag og pakkeforløp innen disse som eksempler, og Spekter ber Helsedirektoratet registrere dette som innspill til nye tjenester eller tjenesteområder.

Spekter merker en interesse fra flere av våre medlemmer for kreftrehabilitering som et område for nye tjenester som kan fases inn i ordningen Fritt behandlingsvalg, og ber Helsedirektoratet ta det med i vurderinger av ordningen videre.

I tillegg til tjenester innen pakkeforløp for hjerneslag og kreft, har Unicare Rehabilitering og Helse gitt innspill om dag- og døgnbaserte rehabiliteringstjenester egnet for fritt behandlingsvalg på disse områdene:

  • Sykelig overvekt/ livsstilsykdommer
  • Kartleggings- og vurderingsopphold
     

Orientering om ordningen

Dialogen med Spekters medlemmer avdekker et behov for en bedre forståelse av ordningen og Helsedirektoratets forvaltning av den. Vi vil derfor be om et møte der våre medlemmer får en orientering og en mulighet til å stille spørsmål om ordningen.