Mange av våre medlemmer opplever det likevel som krevende at ordningen kommer så sent, og med forholdsvis store endringer. Allerede i oktober ble det varslet at det ville komme en stimuleringsordning for våren 2021. Denne ble vedtatt i desember, men kom først på plass i mars i år. Mens aktørene venter på svar fra Kulturrådet om vedtak i stimuleringsordningen blir flere stengt ned på nytt, og man forventet at den varslede kompensasjonsordningen ville dekke det samme som stimuleringsordningen ville dekket. Mange har heller ikke fått svar på sine søknader til kompensasjonsordningen fra i høst, noe som gjør situasjonen ytterligere krevende.

I det følgende vil vi knytte noen ytterligere kommentarer til våre medlemmers utfordringer med- og spørsmål til forskriften slik den ligger i dag.

§ 5. Hva det kan gis kompensasjon for

(1) Slik det legges opp til nå vil forslaget til ny kompensasjonsordning ikke dekke bortfallet av inntekter, slik den tidligere kompensasjonsordningen gjorde. Den nye ordningen dekker kun uunngåelige kostnader og dette er en vesentlig endring fra tidligere, som Spekter forstår er knyttet til prinsippmessige forhold til, som vanskelig lar seg endre. Slik vi forstår det vil dette bety at dekningsbidraget heller ikke kompenseres. Dette er de inntektene som skal dekke basiskostnadene ved driften av de ulike kultur- og konserthusene, som har de samme driftsutgiftene om de har arrangement eller på kort varsel må avlyse, da de blant annet har varslingsfrister å overholde overfor sine ansatte.

(3): «Dersom en arrangør har mottatt støtte til et arrangement fra stimuleringsordningen og senere tilbakebetalt støtten, kan arrangørens kompensasjon for det avlyste, stengte eller nedskalerte arrangementet etter denne ordningen ikke overstige støttebeløpet som ble utbetalt gjennom stimuleringsordningen»

Ved søknad til stimuleringsordningen vil man også oppgi inntekter. Ved et avlyst arrangement vil disse inntektene falle bort, men kostnadene vil i stor grad være de samme. Etter Spekters syn bør det spesifiseres at det kun er kostnadene i stimuleringsordningen dette ikke kan overstige, slik at man kommer ut med samme resultat.

§ 7. Uunngåelige økonomiske forpliktelser

Noen av Spekters medlemmer stiller spørsmål til hvilke økonomiske forpliktelser som vil bli sett på som uunngåelige, og særlig er det viktig for institusjoner der kulturaktivitet er hovedformålet at interne driftskostnader blir regnet som uungåelige kostnader.

§ 8. Krav til realistisk planlegging

Ifølge forskriften skal Norsk kulturråd avkorte kompensasjonsbeløpet eller avslå søknaden dersom arrangøren ikke har hatt realistiske planer for arrangementet det søkes kompensasjon for.

For flere av Spekters medlemmer har en del av arrangementene som var planlagt i perioden enten vært planlagt før pandemien, eller de har vært planlagt gjennomført tidligere, for så å bli flyttet til senere tidspunkt som følge av pandemien. Spekter mener derfor planleggingstidspunktet bør legges til grunn i en vurdering av realismen i prosjektet.

Nobels Fredssenter bør likebehandles med de andre museene med under 60% offentlig finansiering som har fått kompensasjon for tapte inntekter
Spekter har gjennom hele pandemien påpekt at de store museene med de høyeste egeninntektene ikke treffes godt nok av kompensasjons- og stimuleringsordningene. Ordningene er i for stor grad knyttet til enkeltarrangementer til å kunne treffe store institusjoner med jevn drift på en god nok måte. Regneeksemplet på hvordan kompensasjon skal beregnes, som er vedlagt utkastet til forskrift illustrerer dette godt. Hvordan definere et åpent museum som et arrangement, og hva er uunngåelig kostnad for et åpent museum, som må holde stengt? Spekter er derfor svært fornøyd med at Regjeringen kompenserer flere museer med en ekstrabevilgning  lik den institusjonene med over 60% offentlig finansiering har fått. Dette erhelt i tråd med det Spekter har foreslått. 

Spekter mener imidlertid det er underlig at Nobels Fredssenter ble utelatt fra museumsordningen, som eneste museum i Kulturdepartementets portefølje med mindre enn 60% offentlig finansiering. Nobels Fredssenter er en sentral og viktig institusjon for landet med de samme utfordringene som de andre museene med store egeninntekter, selv om de er plassert på en annen post i Kulturdepartementets budsjett. De har mistet store deler av sitt publikum på grunn av bortfall av utenlandske turister, og som sentral institusjon i Oslo har de ikke kompensert fallet i utenlandsk turisme med økt norsk turisme, slik flere museer i mindre sentrale strøk har gjort. Nobels Fredssenter rapporterer museumsstatistikk til Kulturrådet, de er medlem av Museumsforbundet og i aller høyeste grad et museum. Derfor bør Nobels Fredssenter etter Spekters syn få samme behandling som de øvrige museene med under 60% offentlig finansiering i Kulturdepartementets portefølje.

Kulturhus med kommunal tilknytning

Spekter støtter Norske Kulturhus sitt innspel om at også kulturhus med kommunal tilknytning med økonomisk tap bør inkluderes i kompensasjonsordningen. Disse kulturhusene representerer en viktig infrastruktur for Spekters turnerende medlemmer.

Les høringen her