Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer mange av de virksomhetene som er omfattet av gjennomgangen, som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Siva, Enova og Gassnova. I tillegg er det flere av våre medlemsvirksomheter som har kontakt med og er brukere av tjenestene fra virkemiddelapparatet.

Det kan være ulike synspunkter på de konkrete forslagene i områdegjennomgangen hos de som er berørt. Vi viser derfor også til de innspillene fra de enkelte berørte virksomhetene. Spekters kommentarer vil være av mer overordnet karakter.

Generelt

Prosjektets oppdrag er «å etablere et kunnskapsgrunnlag for hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet kan legge til rette for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer».

Spekter støtter dette formålet med gjennomgangen. Virkemiddelapparatet har en viktig rolle i å bidra til å møte de store behovene for omstilling vi står overfor i norsk økonomi og næringsstruktur. Utvikling av et velfungerende næringsliv er viktig for å møte store felles samfunnsutfordringer, men også fordi finansieringen av velferdstjenestene er basert på et bærekraftig næringsliv. Et konkurransedyktig næringsliv er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle den velferdsstaten vi har i dag.

Skal vi oppnå dette er det nødvendig at flere norske bedrifter gjøres i stand til å kunne konkurrere globalt gjennom økt fokus på eksport og internasjonalisering.

Forenkling for kundene og et treffsikkert virkemiddelapparat er viktig. Det er også viktig at virkemiddelapparatet organiseres mest mulig effektivt. Det er i samfunnets interesse at vi får mest mulig igjen for de midlene som brukes på dette området.  

Spekter ser verdien av å få opp et kunnskapsgrunnlag for å diskutere organisering av virkemiddelapparatet. Rapporten som foreligger er gir en omfattende beskrivelse og nyttig analyse av sektoren. Vi er enig i de delmålene som gjennomgangen skal adressere, ikke minst behovet for ryddige grenseflater mellom aktørene og et mer brukervennlig virkemiddelapparat.

Samtidig synes vi utfordringsbildet kunne vært mer vektlagt, både i mandatet og i rapporten. I kapittel 2 drøftes virkemiddelapparatets rolle i lys av utfordringer som skal løses. Denne drøftingen er bra, men den vektlegger i stor grad virkemiddelapparatets egne utfordringer. Det kunne vært viet mer plass til en beskrivelse av de overordnede utfordringene Norge og norsk næringsliv står overfor de kommende årene. Utfordringer knyttet til klimaendringer, demografiske endringer og teknologiutvikling er godt kjent, men det bør likevel være utgangspunktet når utvikling og endringer i virkemiddelapparatet skal diskuteres.

Vi viser i den sammenheng til innspill fra Innovasjon Norge, hvor følgende fire overordnede behov trekkes frem:

-          Mobilisering av bedrifter i hele landet til systematisk innovasjon

-          Flere bedrifter som vokser internasjonalt

-          Kommersialisering av forskning

-          Behovet for å stimulere nye markeder og løse samfunnsutfordringer

Brukerbehovene må være styrende

I forlengelsen av utfordringsbildet mener Spekter bruker-/kundebehovene må tillegges stor vekt når det diskuteres organisatoriske endringer. Det innebærer både behov for forenkling og kvalitet.  Vi ser det er gjennomført brukerundersøkelser som er utdypende omtalt i en egen vedleggsrapport.

I vedleggsrapporten vurderes brukervennligheten i systemet. Den berører brukernes forbedringsønsker knyttet til temaer som informasjon og søknader, oppfølging, kunnskap og koordinering. Dette er nyttig som underlag for å diskutere hvordan tjenestene skal tilbys. Vi savner en nærmere beskrivelse av hvilke tjenester brukerne mener de har behov for. Nå er hovedfokus på hvordan de opplever de tjenestene de får. Samtidig ser vi at mange brukere ikke nødvendigvis vet hva de har behov for, og at tjenestene også dreier seg om gi hjelp til å forstå egne behov og deretter veilede frem til de aktuelle virkemidlene. 

Brukerundersøkelsen viser at virkemiddelapparatet oppleves som fragmentert. Det foreslås derfor i rapporten en felles førstelinje og digital inngang til virkemiddelapparatet. Digital tilgang er nyttig, men det erstatter ikke behovet for fysisk tilstedeværelse. Førstelinjetjenester utøves i dag av flere aktører som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkene og innovasjonsselskap, slik som Næringshager og Inkubatorer i Sivas infrastruktur over hele landet. Det er behov for å samordne og koordinere disse tjenestene.

Behov for tydeliggjøring av roller og ansvar

Beskrivelsen av de tyvetalls ulike aktørene (i kapittel 2) med ulike formål, tilknytningsformer og departementstilknytning viser at virkemiddelapparatet er et fragmentert system.  Vi ser derfor at det kan være behov for en gjennomgang av organiseringen.

Det anbefales i rapporten en modell med fire grupperinger av virkemidler innen 1) eksportfinansiering, 2) forretningsdrevet innovasjon og vekst, 3) forskningsdrevet innovasjon og 4) egenkapitalinvesteringer. Det kan være en logisk struktur å diskutere ut fra, men vi mener at det ikke nødvendigvis skal gjenspeiles i organisasjonsstrukturen som velges. Mye av diskusjonen dreier seg om grenseoppgang mellom de virksomhetene som skal levere tjenester, men også om forståelsen av innholdet i disse virkemiddelgruppene.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er blant de mest sentrale aktørene i virkemiddelapparatet. Vi ser behovet for en tydeligere rolleavklaring mellom de to. I rapporten foreslås det at Innovasjon Norge har primæransvar for forretningsdrevet innovasjon og Forskningsrådet har hovedansvaret for forskningsdrevet innovasjon. Det drøftes også ulike modeller for ansvars- og arbeidsdelingen mellom de to virksomhetene. Spekter tar ikke stilling til de ulike modellene. Dette er et område som krever nærmere utredning og avklaring i samråd med de berørte aktørene.

Regionale behov

Brukernes behov vil måtte ivaretas ved tilstedeværelse og tilbud lokalt og regionalt i hele landet. Det er viktig med en god samordning mellom det nasjonale og regionale nivået. Det ivaretas best gjennom en modell som innebærer at nasjonale statlige aktører har en regional lokalisering og en landsdekkende rolle. Fylkeskommunene bør rendyrke sin rolle som oppdragsgiver og kunde.

I rapporten drøftes ulike alternativer med hensyn til organisering på regionalt nivå. Det ene alternativet er en videreføring av dagens organisering, hvor fylkeskommunene plasserer sine oppdrag hos Innovasjon Norge, mens de forvalter FoU midlene selv. Det andre alternativet er å etablere en regional divisjon som en selvstendig juridisk enhet hvor Innovasjon Norge og fylkeskommunene eier enheten i fellesskap. Den tredje modellen er å omgjøre Innovasjon Norges regionskontorer til enheter som eies i fellesskap mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge i hver region.

I rapporten anbefales alternativ 2, opprettelse av en regional divisjon med delt eierskap. Spekter er usikker på om dette alternativet vil være i kundenes interesse og om det vil sikre fylkeskommunen noe bedre innflytelse enn i dagens modell. Dette er nærmere utdypet i høringssvaret fra Innovasjon Norge.   

Styring

Mål- og resultatstyring er et godt virkemiddel hvis det brukes på riktig måte. I andre sektorer har vi sett mange eksempler på at det som var ment å være mål- og resultatstyring i større grad har blitt mål- og aktivitetsstyring. Spekter støtter anbefalingene om at tildelings- og oppdragsbrev i større grad styrer på mål enn aktiviteter og virkemidler.

Vi vil også minne om at mange av de berørte virksomhetene er selvstendige rettssubjekter, hvor grunntanken er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier, styret og selskapets ledelse. Forsvarlig organisering av virksomhetene er da i utgangspunktet styrets og ledelsens ansvar. Noen av virksomhetene har riktignok egen regulering (særlover mv), men etter det vi forstår er det også her innenfor de respektive styrenes ansvarsområde å organisere virksomheten. I lys av dette synes vi konsulentrapporten griper relativt langt inn i de enkelte virksomhetens ansvarsområder. 

Les invitasjonen her:

Invitasjon til å komme med innspill til områdegjennomgangen av virkemiddelapparatet fra Nærings- og fiskeridepartementet