Spekter mener at manglende fullført grunnskole og videregående opplæring er en alvorlig utfordring både for den enkelte, for virksomhetene som trenger arbeidskraft og for samfunnet. Mange av de som er i denne gruppen er uten arbeid eller har en svak tilknytning til arbeidslivet. De som står utenfor arbeidslivet er i hovedsak knyttet til ulike offentlige ytelser. Flyktninger, innvandrere og familiegjenforente er overrepresentert i forhold til befolkningen for øvrig.

Spekter vil ikke gå i detaljer omkring forslagene, men vil gi uttrykk for følgende:

  • Det må være en av de høyest prioriterte oppgavene i kompetansepolitikken å redusere andelen uten fullført grunnskole og videregående opplæring.
     
  • Det må prioriteres tiltak som faktisk virker og hvor ressursbruken kan anvendes mest mulig effektivt og målrettet. Utvalget argumenter for hva de tror har en effekt, men foreslår en gradvis utprøving for å øke kunnskapsgrunnlaget. Spekter støtter utvalgets forslag om en gradvis utprøving.
     
  • Spekter støtter at det vurderes endringer i ordningene knyttet til dagpenger og utdanningsstøtte (Lånekassen), men har ikke innspill til ytterligere detaljer omkring dette. Spekter forutsetter at dette er en viktig del av det videre utredningsarbeidet som er igangsatt i samarbeid med KDs underliggende etater parallelt med høringen.

Les høringen her.