Arbeidsgiverforeningen Spekter har medlemmer både blant offentlig eide helseforetak, regionale helseforetak, samt private og ideelle virksomheter. Som tidligere, ser Spekter det som sin oppgave i denne sammenhengen å representere sine private og ideelle medlemmer i kontakten med Helsedirektoratet om Fritt behandlingsvalg.

Helsedirektoratet ber om tilbakemeldinger på innholdsbeskrivelser av tjenestene som foreslås tatt inn i ordningen i 2020, og synspunkter på om disse tjenestene egner seg for innfasing. Spekter og ideelle og private som er relevante i denne sammenhengen har ingen kommentarer til tjenestene som foreslås i høringsbrevet.

Vi viser for øvrig til vårt brev av 5. mars med innspill til nye tjenester i ordningen, og punktet der om habilitering. Vi formidlet et innspill fra Valnesfjord helsesportssenter om habiliteringstilbud ved Cerebral Parese (CP) dag og/eller døgn- 3-4 uker, samt intensiv habilitering barn- døgn- 2-3 uker. Under tittelen «Cerebral parese døgnrehabiliterin» skriver Helsedirektoratet 12. juni at det har kommet to forslag om innfasing av habilitering i godkjenningsordningen, men at man vil vente med beslutning om innfasing til neste runde i 2020.

Vi vil i denne sammenhengen presisere at siste ledd i forslaget fra Valnesfjord helsesportssenter om døgntilbud om intensiv habilitering for barn gjelder uavhengig av diagnose og altså ikke er knyttet spesifikt til cerebral parese. Senteret erfarer at dagtilbud vanskelig lar seg gjennomføre i deler av landet med lange reiseavstander, og mener et døgntilbud i Fritt behandlingsvalgordningen vil bidra til å sikre brukerne mer likeverdige tjenester uavhengig av hvor i landet brukerne bor.

Hvis det er ønske om det, kan Valnesfjord helsesportssenter og Spekter gjerne ha en oppfølgende dialog med Helsedirektoratet om dette.

Les mer om fritt behandlingsvalg (FBV) her.