I dagens alderspensjon er det et særskilt barnetillegg. Dette er ikke avtalt videreført i avtalen av 3. mars 2018 og Spekter er enig med departementet i at ordningen fases ut. Det er få pensjonister med rett til slikt tillegg og vi viser også til at et viktig element i arbeidet med endring av offentlig tjenestepensjon var å få større likhet i pensjonsordningene i privat og offentlig sektor.

Spekter er enig i at det er viktig å unngå at arbeidstakere med rett til ordinær AFP starter uttak av betinget tjenestepensjon. Det bør derfor etableres et regelverk som hindrer dette og bekreftelse på avslått AFP (eller bekreftelse på at man ikke har rett til AFP) kan være et slikt virkemiddel.

Når det gjelder konvertering av opptjente rettigheter før 2020 med varighet under tre år, mener Spekter at slik konvertering ikke bør foretas, gitt de administrative kostnadene knyttet til en slik konvertering.

Spekter er enig med departementet i at påslagsordningen ikke innføres i operapensjonsloven og at ny ordning for arbeidstakere som er omfattet av denne loven innføres etter at prosessen som er iverksatt av Kulturdepartementet er avsluttet.

En samlet arbeidsgiverside avviser innføring av påslagspensjon i pensjonsordningen for apotekvirksomheter, jf. vedlegg.

Departementet foreslår en videreføring av sykepleierpensjonsloven, med innføring av påslagspensjon. Alle arbeidstakere er i dag omfattet av en tjenestepensjonsordning og Spekter kan ikke se at det lenger er argumenter for at sykepleiere skal ha en annen pensjonsordning enn det øvrige ansatte i virksomheten har. Dette tilsier at sykepleierpensjonsloven nå oppheves.

Les om høringen her.